Utvrđivanje potreba za obukom u lokalnoj samoupravi
10.04.2012

10.04.2012. – Zajednica opština Crne Gore je, u saradnji sa Upravom za kadrove,  pripremila Upitnik radi utvrđivanja potreba za obukom u lokalnoj samoupravi za 2012. godinu.

Upitnik će biti instrument za analiziranje potreba za obukom svih kategorija zaposlenih u lokalnoj samoupravi. U zavisnosti od iskazanih potreba, organizovaće se i obuke za lokalne službenike i namještenike.

Nacionalni  savjet za obuku u lokalnoj samoupravi će, na osnovu  rezultata dobijenih   iz Upitnika, donijeti planove obuka koje će se realizovati do kraja tekuće godine.

Glavni administratratori treba da obezbijede popunjavanje Upitnika od strane zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave  i da se isti dostave Upravi za kadrove, najkasnije do 18. aprila 2012. godine.

Uprava za kadrove i Zajednica opština će u narednom periodu,  u okviru realizacije projekata koji su podržani od strane međunarodnih  institucija i organizacija (Evropska unija i UNDP), raditi na reviziji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu (NTS-a) i izradi sveobuhvatne Analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi, kao i drugim aktivnostima na planu stručnog usavršavanja lokalnih službenika i namještenika,  o čemu će jedinice lokalne samouprave biti blagovremeno obavještavane.

Upitnike za popunjavanje možete preuzeti ovdje ili sa sajta Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

UPITNIK (.pdf)

Za  dodatne informacije možete se  obratiti:

– Blaženki Dabanović, samostalna savjetnica I, tel: 203-171 i 069/302-964, i

– Ljubinki Radulović, pomoćniku Generalnog Sekretara Zajednice opština, tel. 020 620-375  i o67/ 616 281.