April, 2010

Nacionalna konferencija “Transparentna i efikasna lokalna samouprava”

29.04.2010

U Podgorici je dana 29. aprila 2010. godine u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave i Zajednice opština, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Savjetom Evrope, održana Nacionalna konferencija „Transparentna i efikasna lokalna samouprava“.

Na konferenciji su predstavljena iskustva drugih država u javnoj etici, kao i aktivnosti koje se preduzimaju u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Bilten Naša Zajednica br. 1 – Zdrave finansije – osnova za budućnost

28.04.2010

Izašao je prvi broj novog biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica – Zdrave finansije-osnova za budućnost”.

Bilten 1 (PDF dokument)

Sjednice Upravnog odbora i Skupštine Zajednice opština

19.04.2010

U Podgorici su dana 26.03.2010. godine održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine Zajednice na kojima su razmatrani i usvojeni Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Zajednice za 2009. godinu, Program rada i Finansijski plan za 2010. i predstavljene informacije o aktivnostima Zajednice opština na rješavanju postojećih problema u finansiranju opština, projektima koje Zajednica realizuje uz podršku međunarodnih organizacija.

Program rada Zajednice opština Crne Gore za 2010. godinu

19.04.2010

Program rada Zajednice opština Crne Gore za 2010. godinu (PDF dokument)

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata radi uređivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

09.04.2010

Polazeći od svoje uloge i utvrđenih zadataka Statutom i drugim aktima o predstavljanju potreba i zastupanju interesa lokalne samouprave pred državnim organima, Zajednica opština Crne Gore, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, podnijela je Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08) radi uređivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Cilj Inicijative je da se pokrene postupak izmjena i dopuna Zakona, kako bi se uredili odnosi i regulisala pitanja koja se odnose na postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Pored izraženog seizmičkog rizika koji sa sobom nosi upotreba ovih objekata, jedinice lokalne samouprave su ostale uskraćene za značajan iznos sredstava od naknade za uređenje građevinskog zemljišta i zbog, u mnogim slučajevima, uzurpiranja zemljišta u njihovoj svojini. Iniciative za izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata radi utvrđivanja odnosa i regulisanja pitanja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (PDF dokument)