March, 2010

Inicijativa za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

18.03.2010

Polazeći od svoje uloge i utvrđenih zadataka Statutom i drugim aktima, o predstavljanju potreba i zastupanju interesa lokalne samouprave pred državnim organima, Zajednica opština Crne Gore, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, podnijela je Inicijativu za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08). Cilj Inicijative je da se omogući jedinicama lokalne samouprave da blagovremeno ubiraju naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta, kako bi se stvorili potrebni uslovi za redovno obavljanje poslova u ovoj oblasti. Inicijativom je predloženo da se uređivanje odnosa između investitora i jedinice lokalne samouprave u vezi sa uređivanjem građevinskog zemljišta i plaćanjem naknade propiše kao jedan od potrebnih uslova izdavanja građevinske dozvole.

Inicijativa za izmjene i dopune člana 66, 93 i 120 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF dokument)

Konferencija »Zdrave finansije-osnova za budućnost«

12.03.2010

U saradnji sa GTZ-om, Zajednica opština Crne Gore je u Podgorici 12.03.2010. godine organizovala konferenciju »Zdrave finansije – osnova za budućnost«, koja je bila posvećena iskustvima u rješavanju problema u finansiranju lokalnih zajednica.

Ova konferencija je rezultat dugotrajnih i zajedničkih aktivnosti Zajednice opština i GTZ-a usmjerenih ka rješavanju problema u finansiranju lokalnih samouprava u Crnoj Gori, a koja se realizuje u okviru projekta „Opštinska zemljišna politika“. Konferenciji su prisustvovali: predsjednici opština, predstavnici nadležnih sekretarijata, predstavnici ministarstava i drugih nadležnih državnih organa, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i ambasadori Savezne Republike Njemačke i Republike Austrije u Crnoj Gori.