ZOCG inicirala izmjenu modela finansiranja dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju – opštine da učestvuju najviše do 30 odsto
15.03.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) dostavila je Ministarstvu rada i socijalnog staranja Analizu o sredstvima koje su jedinice lokalne samouprave izdvajale za usluge i davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite za period 2020-2022. godine, na osnovu koje je predložila da se utvrdi model finansiranja dnevnih centara za djecu sa smetnjma i teškoćama u razvoju u kojem bi učešće opština bilo najviše do 30 odsto.
Ovaj predlog motivisan je činjenicom da je riječ o usluzi za čije je pružanje i finansiranje odgovorna država, kao i podatkom da je veliki broj opština u teškoj finansijskoj situaciji. Urađena analiza pokazala je da su opštine u periodu od tri godine za usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite izdvojile preko 12 miliona eura, od čega čak oko devet miliona za dnevne centre. Od toga je preko šest miliona za troškove njihovog funkcionisanja i oko tri milona za izgradnju objekata dnevnih centara.
Dobijeni podaci govore i da su pojedini dnevni centri krajem 2019. godine ostali bez uplate iz državnog budžeta pripadajućih sredstava u iznosu od po 150 eura po korisniku. Na inicijativu Zajednice opština i Ombudsmana, uz podršku Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, ovaj iznos je povećan na 250 eura koje država plaća od 900 eura ukupnih mjesečnih troškova po korisniku, pri čemu su roditelji djece korisnika u potpunosti oslobođeni plaćanja.
Smanjenjem finansijskih zahtjeva prema opštinama za obezbjeđivanje ove usluge, koja je u izvornoj nadležnosti države, omogućilo bi im se da finansiraju specifične usluge za kojima postoji potreba u lokalnoj zajednici.
U više navrata ZOCG ukazivala na ove probleme na sjednicama Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji u svojim zvaničnim zaključcima podržava i preporučuje utvrđivanje održivog modela fininsiranja dnevnih centara, u konsultaciji svih resornih ministarstava, Zajednice opština, Ombudmana i UNICEF-a u Crnoj Gori, s tim da učešće države u ovim troškovima treba uvećati.
Zajednica se nagativno izjasnila na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluge socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu, ukazujući da to što opštine nijesu usvajale lokalne akcione planove ne bi smjelo da bude razlog uskraćivanja državnih transfera u ove svrhe, budući da se sredstva namjenski opredjeljuju u budžetu države i opština.
ZOCG vjeruje da će sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja uspostaviti kvalitetan dijalog, kako bi se, uz učešće i drugih Vladinih resora, utvrdio održiv model finansiranja dnevnih centara i obezbijedio kontinuitet pružanja ove prijeko potrebne usluge djeci sa smetnjama u razvoju.

Kategorija: