Održana obuka za odbornike podgoričkog parlamenta
18.12.2023

Skupština, kao predstavnički organ građana, donosi ključna akta kojim utvrđuje lokalne javne politike od direktnog uticaja na život građana. Imajući u vidu zakonom propisane uslove za izbor odbornika, za kvalitetno vršenje odborničke funkcije neophodno je da odbornici budu upoznati sa svojim pravima i obavezama propisanim zakonom i različitim podzakonskim aktima, te mehanizmima koji im stoje na raspolaganju za kvalitetnije vršenje odborničke funkcije.

S tim u vezi, Zajednica opština je inicirala i u svoj Program obuka uvrstila obuke na temu  „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika i način vršenja odborničke funkcije“. Prva ovakva obuka organizovana je za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

Prilagođena specifičnostima skupštine ove lokalne samouprave, obuka je obuhvatila teme koje su se odnosile na pravni okvir, ovlašćenja, prava, ali i odgovornosti u vršenju odborničke funkcije.

Detaljno su se razmatrale četiri osnovne funkcije odbornika – predstavnička, kontrolna, etička i antikoruptivna.

U otvorenom razgovoru sa polaznicima obuke, predavači su pojasnili sve dileme u vezi sa sazivanjem skupštine, načinima predlaganja akata i amandmana, kao i obrazovanjem različitih radnih tijela skupštine, u cilju efikasnog i racionalnog vršenja poslova iz nadležnosti skupštine. Razgovaralo se i o načinima informisanosti odbornika kako bi bili što bolje upućeni u interese građana koje treba da predstavljaju i štite.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa svojom kontrolnom funkcijom –  nadzor nad izvršenjem budžeta i njegovim namjenskim korišćenjem, nadzor nad radom gradonačelnika i organa uprave, kao i nad radom privrednih društava i ustanova koje osniva Glavni grad.

Imajući u vidu značajnu ulogu koja im je povjerena, poseban segment obuke posvećen je etičkim standardima ponašanja odbornika i propisima koji ga regulišu, ali i njihove obaveze po osnovu sprječavanja korupcije.

Odbornici Skupštine Glavnog grada, sudeći po njihovim reakcijama i komentarima, izuzetno su zadovoljni obukom i, uopšte, inicijativom Zajednice da se ova obuka organizuje.

Kategorija: