Sa sastanka sa UNICEF-om: Jačati saradnju lokalne i nacionalne vlasti za društvo po mjeri djeteta
03.11.2023

Lokalne samouprave imaju značajnu ulogu u izgradnji društva koje obezbjeđuje jednaka prava i mogućnosti svoj djeci i mladima. Iz tog razloga, Zajednica opština i UNICEF će promovisati jaču međusektorsku saradnju između lokalne i nacionalne vlasti radi pružanja boljih usluga podrške svim porodicama, djeci i mladima u lokalnim zajednicama. 

Lokalne samouprave su najbliže korisnicima usluga i stoga, najlakše mogu utvrditi šta je potrebno djeci, mladima i porodicama u lokalnoj zajednici i kako to najefikasnije obezbijediti u lokalnom kontekstu. UNICEF će zato, u saradnji sa Zajednicom opština, promovisati intenzivniju saradnju lokalnih i nacionalnih vlasti za bolje ostvarivanje svih prava djeteta, a posebno prava svakog djeteta na bezbjedno porodično okruženje, kvalitetnu socijalnu, dječju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetno, inkluzivno obrazovanje i vaspitavanje i odrastanje bez nasilja“, poručila je Sabina Žunić, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori na sastanku sa Zajednicom opština. 

U razgovoru sa sekretarkom Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština, Ivanom Nedović, g.-đa Žunić i predstavnice UNICEF-a Jelena Perović, koordinatorka za komunikacije, i Irena Jokić Božović, koordinatorka za socijalne politike, iznijele su aktuelne probleme u ovoj oblasti  sa kojima je UNICEF upoznat.      

Problemi prevoza djece iz ranjivih kategorija u školu i prebukiranost vaspitno-obrazovne infrastrukture su identifikovani kao ključni za rjesavanje u partnerstvu s lokalnim vlastima.

U cilju podrške opštinama da odgovore na prvi problem, Zajednica opština je pripremila Model Odluke o subvencioniranju ranjivih kategorija korisnika komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje i linija javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima i dostavila svim opštinama na korišćenje. Pravo da ostvare subvenciju cijena komunalnih usluga, po Modelu, imaju: lica sa invaliditetom, personalni asistenti lica sa invaliditetom, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, lica u stanju socijalne potrebe, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i penzioneri sa minimalnom penzijom. Model Odluke omogućava i subvencionisanje linija gradskog i prigradskog linijskog saobraćaja, kako bi se stanovništvu koje živi u ruralnim sredinama olakšala dnevna mobilnost i komunikacija sa gradskom sredinom. 

Kroz diskusiju je prepoznat i problem vršnjačkog nasilja i mogućnost da se uz podršku UNICEF-a promovise jača međusektorska saradnja lokalnih profesionalaca iz policije, pravosuđa, obrazovnog, zdravstvenog i sektora dječje i socijalne zaštite kako bi se davao pravovremeni odgovor u lokalnoj zajednici na ovaj gorući problem.

Iako su socijalna politika i obrazovanje u isključivoj nadležnosti države, prepoznajući potrebe građana, opštine ulažu značajna sredstva za usluge i davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite, ali i u obezbjeđivanje adekvatnih uslova za boravak djece u školama i vrtićima, te obezbjeđivanje školskog prevoza. Novim zakonskim i strateškim dokumentima neophodno je kroz široke konsultacije doći do prihvatljivog načina utvrđivanja nadležnosti i adekvatnih izvora finansiranja ovih usluga od strane nacionalne i lokalnih vlasti, a sve u najboljem interesu korisnika. Na tom zadatku, UNICEF će pružiti i stručnu podršku, kako bi se došlo do održivih rješenja kroz koje će se smanjiti siromaštvo djece koje sada pogađa skoro trećinu djece i mladih Crne Gore. 

Razmjena dobrih praksi opština koje su kroz međusektorsku saradnju uspješne u rješavanju ovih problema ili imaju odgovoran odnos i  pristup ovim izazovima, takođe je predložena kao  predmet Memoranduma o saradnji UNICEF-a i Zajendie opština. 

„Kako je  jedna od osnovnih uloga Zajednice povezivanje opština i njihova međusobna razmjena dobrih praksi i iskustava, spremni smo da učestvujemo u ovakvoj aktivnosti, ali i u uspostavljanju konstruktivne saradnje sa resornim ministarstvima, kako bi se na adekvatan način riješili ovi problemi sa kojim se suočavaju djeca u Crnoj Gori. Podrška UNICEF-a kao relevantnog i snažnog partnera, sigurno će doprinijeti kvalitetu i boljim rezultatima planiranih aktivnosti“, zaključila je Nedović

Kategorija: