Sa I sastanka Radne grupe NALAS-a za socijalnu inkluziju i migracije: Jača podrška opštinama za pružanje usluga socijalne zaštite
13.09.2023

Rješavanje socijalnih pitanja i izazova migracije na lokalnom nivou bili su tema sastanka predstavnika asocijacija opština Jugoistočne Evrope održanog u Mavrovu, od 11. do 13. septembra 2023. godine, u organizaciji  Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Zajednica opština će kroz dvogodišnji rad ove radne grupe ojačati svoje kapacitete u zastupanju za većom podrškom države opštinama za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Jačanjem pregovaračkih kapaciteteta Zajednice opština prema resonom minstarstvu, opštine mogu očekivati da će njihova asocijacija imati jači uticaj na donošenje zakonskih i podzakonskih akata kojima se utvrđuju obaveze i nadležnosti opština u pružanju usluga socijalne i dječije zaštite.

Radna grupa ima zadatak da podrži i unaprijedi promociju i implementaciju inicijativa za socijalno uključivanje ranjivih grupa širom regiona, podstičući veću saradnju i napredak u rješavanju socijalnih problema i izazova migracije.

Kroz rad radne grupe osnažiće se kapaciteti asocijacija lokalnih samouprava u razvoju i implementaciji politika i praksi koje promovišu socijalno i ekonomsko uključivanje ranjivih grupa na lokalnom nivou, u skladu sa osnovnim principom Agende 2030: „Da niko ne bude isključen“.

Očekuje se da Zajednica opština kroz rad Radne grupe dobije Mapu puta i preporuke za postavljanje tema iz oblasti socijalne politike u sami vrh prioriteta u radu lokalnih vlasti ali i Vlade Crne Gore. Sveobuhvatnije uključivanje pripadnika ranjivih grupa u društvo mora biti više podržano od stane centralne vlasti ali i donosioca odluka na loklanom nivou. Zajednica opština će i kroz ove aktivnosti nastojati da korz izmjene zakonskih rješenja obezbijedi veću podršku države za pružanje i razvoj novih usluga socijalne idječije zaštite na lokalnom nivou.

NALAS dokument sa preporukama o socijalnoj inkluziji biće usmjeren ka relevantnim akterima na nacionalnom i opštinskom nivou u Jugoistočnoj Evropi o poboljšanju socijalne uključenosti na lokalnom nivou i sadržaće primjere dobre prakse o različitim pristupima vođenja socijalne politike koje sprovode lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope.

Osim toga, Radna grupa će doprinijeti realizaciji NALAS projekta „Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou“, koji se odnosi na određene asocijacije lokalnih samouprava sa Zapadnog Balkana.

Sastanak je okupio oko 30 učesnika koji su predstavljali asocijacije lokalnih samouprava koje su članice NALAS-a, NALAS-a i GIZ-a, a Zajednicu opština Crne Gore predstavljala je Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Kategorija: