Ubrzati pripreme za povlačenje 7,9 miliona za ruralnu infrastrukturu i povećati broj komunalnih policajaca u sezoni
26.07.2023

Na sjednici Vlade, održanoj danas na Biogradskom jezeru na temu izazova u turističkoj sezoni, generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović, ukazala je na potrebu čvršće saradnje centralnih i lokalnih vlasti na svakom, pa i na ovom planu. Saradnja  je uslov za stavljanje u funkciju svih raspoloživih turističkih potencijala opština.

„Projekti ruralne infrastrukture su od suštinskog značaja za razvoj seoskog turizma u crnogorskim opštinama. Taj vid turizma, u integraciji sa zdravstvenim turizmom, organskom proizvodnjom i zdravim stilovima života, ima potencijal da produži sezonu tokom cijele godine, a turistički brend opština podigne na BIO-EKO nivo“, navela je Manojlović. Ona je ukazala na suštinski značaj infrastrukturnih projekata na ruralnom području kojim se zaokružuje priča o BIO-EKO brendu i, u vezi sa tim, na veliku šansu opština da realizujute projekte iz IPARD 3 programa. Riječ je o sredstvima u  iznosu od 7,9 miliona eura koja će biti raspoloživa krajem sledeće godine. Uslovi za njihovo povlačenje su uglavnom u nadležnosti centralnih organa i odnose se na stvaranje planskih pretpostavki, kojih sada nema na ruralnim područjima,i na riješavanje imovinsko pravnih odnosa između države i opštine. To su procesi koji trajui koje je neophodno okončati u što kraćem roku.

Manojlović je nagasila da se tehnička dokumentacija za te projekte može raditi  tek nakon ispunjenosti gore navedenih uslova, ali da je veoma složena i skupa. Opštine koje su korisnice Egalizacionog fonda (njih 17)  uglavnom nemaju mogućnosti za njeno finansiranje. „Zato je neophodno osnivanje posebnog fonda isključivo za ove namjene, analogno fondu za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata koji je ranije ustanovljen na predlog Zajednice opština i koji je višestruko opravdao svoje postojanje. Njegovim ustanovljavanjem, uz blagovremeno ispunjavanje obaveza države, otklonile bi se objektivne prepreke za potpuno iskorišćavanje svih raspoloživih donatorskih projekata“, saopštila je generalna sekretarka.

Na istoj sjednici ukazala je takođe na višegodišnji problem nedovoljnog broja komunalnih policajaca u turistički orijentisanim opštinama koji jako utiče na kvalitet turističkog proizvoda. Korijen problema je  u Zakonu o komunalnoj policiji koji limitira broj komunalnih policajaca u svakoj službi na najmanje 3 i još po jednog na svakih 5.000 stanovnika sa poslednjeg popisa.

„Potpuno je jasno da zakonodavac nije imao u vidu turistički orjentisane opštine u kojima se broj subjekata nadzora u toku sezone povećava za više stotina hiljada u odnosu na broj stanovnika. Pri tome se radkomunalne policije organizuje 24 sata, sedam dana u nedjelji“, naglasila je Manojlović. Navela je da je u 2022.godini u Budviboravilo preko 670 hiljada turista,a komunalni red odražava samo 6 komunalnih policajaca. Slično je i u ostalim opštinama.Ukazala je takođe da zakon, izuzetno, daje mogućnost da se broj komunalnih policajaca poveća u opravdanim slučajevima, uz saglasnost ministarstva ali, prema informacijama iz opština, taj izuzetak se primjenjuje vrlo sporadično i vrlo restriktivno, iako su razlozi opština više nego opravdani. „Ovo jasno upućuje na potrebu preispitivanja navedenog zakonskog ograničenja“, zaključila je Manojlović.

Pored toga, Manojlović je predložila osnivanje stalnog radnog tijela Vlade za saradnju sa opštinama koje će razmatrati sve materijale od interesa za opštine, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom.