Na Okruglom stolu o izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti
06.06.2023

Naplata poreza na nepokretnosti, kao osnovnog prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave, zavisi od kvaliteta zakonodavnog okvira kojim se regulišu pitanja utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti. Zbog toga je posebno značajan sistemski pristup  regulisanja ove oblasti, kako bi se obezbijedio veći stepen naplate i obuhvata poreskih obveznika.

Ovo je zaključeno na dvodnevnom okrugom stolu koji je Zajednica opština organizovala 5-6. juna 2023. godine u Podgorici ne temu „Nedostaci u propisima koji regulišu lokalne javne prihode i pravci njihovih mogućih izmjena“.  Sastanku su prisustvovali glavni administratori,  službenici većine crnogorskih opština koji rade na poslovima utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda i predstavnici Ministarstva finansija. Bila je ovo prilika da učesnici razmijene iskustva u primjeni važeće zakonske regulative i daju svoje predloge za njene izmjene.

Učesnici su posebno ukazali na posljedice posljednjih izmjena ovog zakona sa kraja 2022. godine na budžete opština (utvrđivanje obaveznog procenta umanjenja poreza na nepokretnosti koje se koriste u poljoprivredne svrhe za 70%; ukidanje poreza na aerodrome, autoputeve, i dr.), te potrebu da se izgubljeni prihodi po ovom osnovu nadomjeste opštinama.

Istaknuti su problemi nepostojanja podataka neophodnih za utvrđivanje poreza na pojedine nepokretnosti, kao i neažurnih i netačnih evidencija nadležnih državnih organa koje su i najčešći razlog za pokretanje brojnih žalbi na poreska rješenja.

Na sastanku je, takođe, pokrenuta diskusija oko maksimalne površine objekta koja bi se mogla smatrati mjestom stalnog stanovanja poreskog obveznika, a bilo je riječi i o poreskim oslobođenjima koje se odnose na objekte u izgradnji, odnosno nepokretnostima koje se u poslovnim knjigama vode kao zalihe gotovih proizvoda, tj. investicije u toku.  Diskutovano je i o primjeni kaznenih odredbi iz Zakona o porezu na nepokretnosti, pa je zaključeno da opštine moraju aktivnije raditi na podnošđenju prekršajnih prijava protiv poreskih obveznika koji ne izvršavaju svoje zakonske obaveze, što se reflektuje na troškove postupka oporezivanja.

Kako bi se omogućila efikasnija naplata poreza na nepokretnosti i ostalih lokalnih javnih prihoda, Zajednice opština će, u saradnji sa opštinama, pripremiti inicijativu za izmjenu ovog zakona i dostaviti je nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Kategorija: