Prvi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave
03.05.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 3. maja 2023. godine, raspisuje

 

PRVI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

   1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Prvi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Poziv) predstavlja podsticajnu mjeru za brži razvoj lokalnih samouprava.

Sredstva po ovom Pozivu namjenjena su za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju lokalne infrastrukture (idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, revidovani glavni projekat, projekat izvedenog objekta).

Tehnička dokumentacija koja je predmet finansiranja može biti ugovorena i/ili planirana.

Za realizaciju Poziva opredjeljeno je 250.000,00 eura na osnovu Finansijskog plana Zajednice opština za 2023. godinu i dinamike priliva sredstava Zajednice.

 

  1. USLOVI

Pravo prijave na Poziv imaju jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) u Crnoj Gori.

JLS  podnose jednu (1) prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u koju se unose podaci vezani za tehničku dokumentaciju  za jedan ili više infrastrukturnih projekata.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po jednoj  prijavi iznosi 20.000 eura.

 

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava  na Poziv vrši se na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ako je izrada tehničke dokumentacije  već ugovorena, uz prijavni obrazac  Podnosilac dostavlja:

– kopiju potpisanog Ugovora za izradu tehničke dokumentacije,

– kopiju računa, fakture, profakture ili drugog dokaza o dospjeloj finansijskoj obavezi za plaćanje troškova izrade tehničke dokumentacije.

Ako izrada tehničke dokumentacije nije ugovorena već planirana, Podnosilac dostavlja samo popunjeni prijavni obrazac, bez priloga.

 

  1. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Dokumentacija iz tačke 3 ovog Poziva predaje se preporučenom poštom ili neposrednom na arhivi Zajednice u zatvorenoj koverti.

Na spoljnoj strani koverte navodi se naziv i adresa Podnosioca prijave i naznaka: „Dokumentacija za Javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave“.

Adresa za dostavljanje: Zajednica opština Crne Gore, Ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica.

Rok za dostavljanje prijava na arhivu Zajednice je 15 dana od dana raspisivanja Poziva, odnosno do 18. maja 2023. godine do 15:00h.

Dokumentacija pristigla na arhivu Zajednice zavodi se u djelovodnom protokolu Zajednice opština Crne Gore (u daljem tekstu: Zajednica) sa navođenjem dana, sata i minuta prijema.

 

  1. KRITERIJUM ZA DODJELU SREDSTAVA I OBRADA DOKUMENTACIJE

Redosled za raspodjelu sredstava utvrđuje se prema vremenu dostavljanja dokumentacije na arhivu Zajednice.

 

  1. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

Zajednica može tražiti Podnosiocu prijave da dopuni dokumentaciju  ili podatke iz Prijavnog obrasca, ukoliko je to potrebno, u roku od 5 dana od dana  dostavljanja.

JLS ne može u dopuni dokumentacije ili podataka povećavati prvobitno traženi iznos bespovratnih sredstva.

U slučaju da Podnosilac prijave ne dopuni dokumentaciju u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od Prijave.

Zajednica će nakon sprovedenog postupka utvrditi rang listu Podnosilaca prijave.

Na osnovu rang liste Zajednica će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava i sa Podnosiocima koji su ostvarili pravo na korišćenje sredstava sklopiti ugovor, i to:

  • Ako je Podnosilac prijave već ugovorio izradu tehničke dokumentacije, Zajednica zaključuje odgovarajući ugovor sa Podnosiocem prijave i projektantom, odnosno revidentom;
  • Ako je Podnosilac prijave tražio sredstva za planiranu izradu tehničke dokumentacije, Zajednica rezerviše odobrena sredstva i zaključuje ugovor kao u predhodnom slučaju tek kada Podnosilac prijave ugovori izradu iste sa projektantom, revidentom i sl. i taj ugovor, zajedno sa fakturom, profakturom dostavi Zajednici.

Ugovorom između Zajednice, Podnosioca prijave i projektanta, odnosno revidenta uređuje se iznos odobrenih sredstava, namjena, rok plaćanja i druga prava i obaveze ugovarača.

Dodijeljena sredstva Zajednica će uplaćivati projektantu, odnosno revidentu na osnovu računa, profakture, fakture ili drugog osnova za plaćanje koje joj je dostavio Podnosilac.

 

  1. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Zajednice (www.uom.me) i dostavlja svim članicama Zajednice. Podnosilac prijave daje odobrenje Zajednici da osnovne podatke o njemu i Prijavi koristi u svrhe izvještavanja. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/675-244, ili e-poštom na adresu: uom@t-com.me

 

  1. PRILOG
Kategorija: