DOBIJENA PODRŠKA CENTRALNIH VLASTI
14.05.2023

„Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore podržaće crnogorske opštine u stvaranju povoljnijeg pravnog ambijenta u kome će nesmetano ostvarivati svoje funkcije“, kazao je predsjednik Odbora Dejan Đurović na sastanku sa predstavnicima opština i Zajednice opština Crne Gore, održanom 9.maja 2023.god. u Skupštini Crne Gore. Đurović je tom prilikom ukazao i na značaj Prostornog plana Crne Gore koji je u izradi te pozvao opštine da blagovremeno intervenišu, naročito u dijelu smjernica za lociranje poljoprivrednih površina.

Predsjednik opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, predsjednik Opštine Plav, Nihad Canović, potpredsjednik Opštine Berane, Damjan Ćulafić i generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović upoznali su Đurovića sa praksom  pripreme zakona bez valjane procjene fiskalnog uticaja, zatim, bez ikakvih predhodnih konsultacija i izjašnjavanja opština, kao i sa rezultatima takve prakse koja je sjeverne opštine dovela do potpune blokade. Ukazali su da je nulta stopa oprezivanja zarada u visini do 700 EUR-a, uvedena krajem 2021.godine, uzrokovala potpunu nelikvidnost sjevernih opština koje se uglavnom finansiraju iz poreza na dohodak fizičkih lica, jer većina zarada na sjeveru ne prelezi zakonski minimum od 450 EUR-a. Kako se iz ovog poreza finansira i Egalizacioni fond, time je napravljena višestruka šteta. Takođe su ukazali da sucentralne vlasti, kao vid prevazilaženja krize,  ustupile opštinama prihod od prometa nepokretnosti počev od naredne godine ali da je taj promet u većini sjevernih opština zanemarljiv te se na ove prihode ne može računati.

Predstavnici crnogorskih opština podsjetili  su na više inicijativa za izmjene i dopune određenih zakona koje je Zajednica opština Crne Gore uputila predstavničkom organu  u martu ove godine, a kojima se problemi finansiranja riješavaju u cjelosti. Inicijative se odnose na Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o reprogramu poreskih potraživanja i Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Predložili su takođe i obrazovanje posebnog skupštinskog Odbora za lokalnu samoupravu koji bi razmatrao  zakone od uticaja na opštine.

Uz puno razumijevanje izazova sa kojima se suočavaju opštine, Đurović je iskazao spremnost da preduzme  sve mjere kojima će seizgraditi podsticajan ambijent na principima saradnje i partnerstva sa lokalnim vlastima.

Kategorija: