UNAPRIJEDITI ZAKONSKI OKVIR ZA EFIKASNIJU NAPLATU LOKALNIH POREZA
20.03.2023

Zajednica opština Crne Gore je, u saradnji sa svojim članicama, pripremila Sugestije na Nacrt Zakona o poreskoj administraciji i dostavila ihdanas resornom Ministarstvu finansija.

Nacrt je na javnoj raspravi koja traje do 20. marta 2022. godine.

Sugestije Zajednice usmjerene su na rješavanje ključnih problema sa kojima se opštine svakodnevno suočavajuu sprovođenju postupka utvrđivanja i naplate lokalnih porezakoji generišu velikeizdatke iz budžeta po osnovu troškova postupka.

Dio navedenih problema uzrokovan je pogrešnim podacima u javnim evidencijama i registrima na osnovu kojih se donose poreska rješenja. Pošto ovi podaci predstavljaju samo jedno od dokaznih sredstava u poreskom postupku, Zajednica je predložila obavezu ostalih organa koji te podatke obrađuju u različite svrhe da dostavljaju poreskom organu važeće pravne akte i dokumentaciju na osnovu koje poreski organ može pravilno da utvrdi činjenično stanje i donese valjano rješenje. Takođe je predložila obavezu stranke da obavještava poreski organ o svim promjenama od uticaja na poresku obavezu čije neizvršavanje za posledicu ima  oslobađanje organa odtroškova postupka uzrokovanih nečinjenjem stranke.

Problemi poreskog organa vezani za nemogućnost dostave rješenja poreskom obvezniku koji je nepoznat ili nije živ, a naslednici nisu pokrenuli ostavinski postupak,  riješeni su mogućnošću organa da  odredi poreskog punomoćnikakoji bi zastupao stranku u svim fazama postupka, uključujući i postupak prinudne naplate. Ovo o trošku takvog poreskog obveznika.

U cilju tačne i precizne identifikacije poreskog obveznika, predložena je norma kojom se propisuje obaveza Zavoda za zapošljavanje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da sa lokalnim poreskim organom razmjenjuju lične podatke o korisnicima njihovih usluga koji su istovremeno poreski obveznici sa statusom penzionera ili nezaposlenih lica. Razmjena podataka u vezi sa zaposlenim poreskim obveznicima koji se nalaze u registrima Uprave prihoda i carina već je uspostavljena zakonom. Tako su obuhvaćene sve kategorije poreskih obveznika i omogućena njihova identifikacija u slučaju kada imaju pogrešan JMBG, adresu ili druge greške koje otežavanju njihovu identifikaciju i oporezivanje.

Sugestijama je  obuhvaćeno pravo poreskog obveznika na besplatni  obrazac za podnošenje žalbe kao i potrebna pojašnjenja u cilju njegove demotivacije da angažuje advokate u postupku po žalbi.

 

Kategorija: