STABILNE LOKALNE FINANSIJE USLOV ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINA
03.03.2023

Donošenje bilo kojeg propisa kojim se utvrđuju prava i obaveze opština je nedopustivo bez prethodne analize procjene njihovog uticaja na budžete opština. Obaveza je države da nadomjesti sve gubitke opštinama koji su nastali izmjenama zakonskih rješenja kojima se umanjuju prihodi, odnosno uvećavaju rashodi budžeta opština.

Ovo je zaključeno na današnjoj sjednici Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština prilikom razmatranja Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Imajući u vidu sve negativne efekte koje je na budžete opština proizveo set reformskih poreskih zakona sa kraja 2021. godine, te nedavno donijeti Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa kojim se izdaci za zarade zaposlenih uvećavaju u značajnoj mjeri, Odbor je podržao Inicijativu kojom se predlaže da se u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave unesu odredbe kojima će se precizno utvrditi obaveza Države za nadomještavanje svih ovakvih gubitaka bilo utvrđivanjem drugog naplativog izvora finansiranja, bilo iz budžeta države.

Odbor je na današnjoj sjednici razmatrao i podržao Inicijativu za izmjenu Zakona o reprogramu poreskih potraživanja kojima se daje pravni osnov da opštine mogu poreskim obveznicima omogućiti plaćanje poreskog duga na rate i, istovremeno, pravno zaokružuje institut reprograma poreskih potraživanja države prema opštini na način kako se to inače sprovodilo do sada u praksi, a što je do sada nije bilo regulisano zakonom.

Na Odboru su razmatrani i brojniproblemi u vezi sa pitanjima zarada u lokalnim samoupravama i zaključeno je da će se, nakon sveobuhvatne analizeuticaja Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa na budžete opština, pripremiti i Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Kategorija: