Utvrđene kompenzatorne mjere za gubitke opština koje će prouzrokovati implementacija Programa “Evropa sad”
14.12.2021

Danas je u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja održan treći po redu sastanak između predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja na čelu sa ministrom Milojkom Spajićem i predstavnika Zajednice opština, na čelu sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština.

Na sastanku se razgovaralo o izrazito negativnom uticaju koji će proizvesti realizacija mjera iz programa „Evropa sad“ na prihode opština, što su potvrdile analize koje su sačinjene od strane opština, te definisanje kompenzatornih mjera kojim će se nadoknaditi gubici opštinama po ovom osnovu kako bi se obezbijedila održivost lokalnih javnih finansija. Na sastanku je postignuta potpuna saglasnost o neophodnosti preduzimanja kompenzatornih mjera koje će se odnositi na sve opštine, obzirom da će planirane mjere imati negativan efekat na prihode svih jedinica lokalne samouprave.   

U tom pravcu, na sastanku je postignut dogovor:

  • da Ministarstvo finansija amandmanski djeluje na Zakon o finansiranju lokalne samouprave u dijelu povećanja procenta ustupanja dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica na 100% opštinama Sjevernog regiona i 20% opštinama Središnjeg i Primorskog regiona;
  • da se opredijeli dodatnih 10% poreza na promet nepokretnosti za Egalizacioni fond;
  • da Ministarstvo kroz amandmansko djelovanje na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu opredijeli dodatna sredstva na poziciji tekuća budžetska rezerva za mjesečne transfere opštinama na ime nadoknade za manje ostvarene prihode u odnosu na prihode ostvarene u 2021. godini po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak i Egalizacionog fonda zbog uticaja mjera iz Programa „Evropa sad“.

Ovom prilikom naglašavamo da je jedina tema sastanka bila utvrđivanje konkretnih kompezatornih mjera iz kojih će se obezbijediti nadoknada izgubljenih prihoda opštinama po osnovu mjera iz Programa „Evropa sad“, odnosno izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Program „Evropa sad“ uopšte nije bio predmet razmatranja na sastanku, izuzev u kontekstu njegovog izrazito negativnog uticaja na prihode opština, te nas čudi da je Ministarstvo u svom saopštenju informisalo javnost da su opštine i Zajednica opština podržale Program „Evropa sad“.

Nesporno je da je na sastanku zajednički konstatovano da svaka mjera koja ima za cilj unapređenje životnog standarda građana zaslužuje punu pažnju i podršku. Zbog toga ocjenjujemo da je sastanak koji je bio prije svega usmjeren na definisanje mjera kojim će se obezbijediti održivost lokalnih javnih finansija ni u kom slučaju ne treba da bude zloupotrijebljen u dnevno političke svrhe.

U ime Zajednice opština, pored predsjednika Upravnog odbora, sastancima na ovu temu su prisustvovali i predsjednici opština: Bijelo Polje, Berane, Tuzi, zamjenik Gradonačelnika Glavnog grada i predstavnici Sekretarijata Zajednice opština.

Kategorija: