Zajednica opština se priključila globalnom pokretu za energetsku tranziciju i klimatske promjene
26.07.2021

Zajednica opština se pridružila globalnom pokretu ze energetsku tranziciju i klimatske promjene potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Otvorenim regionalnim fodnom GIZ-a za jugoističnu Evropu: energija, transport i zaštita od klimatskih promjena, u cilju sprovođenja projekta „EU za energetsku tranziciju: Konvencija gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Radi se o multidonatorskom projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promjenama i pružiti podršku procesu energetske tranzicije kroz masovnije pridruživanje inicijativi „Konvencija gradonačelnika za klimu i energiju (CoM)“ u regionu i kroz pružanje podrške opštinskim upravama prilikom ostvarivanje svojih ambicija vezanih za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte i povećanje svoje otpornosti na uticaje klimatskih promjena, pritom uzimajući u obzir specifičnosti na terenu.

Opšti cilj akcije je postizanje energetske tranzicije i bavljenje klimatskim promjenama. Specifični cilj je pružanje podrške gradovima članovima CoM-a na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u ispunjavanju preuzetih energetskih i klimatskih ciljeva.

Polazna tačka ovog projekta je inicijativa Konvencija gradonačelnika u Evropi. Pristupanjem ovoj inicijativi gradovi se obavezuju da će doprinijeti ciljevima EU za zaštitu klime i da će izraditi Akcioni plan za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP). U tom kontekstu, jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je pružanje konsultanstskih usluga i tehničke podrške, kao i podrške u pogledu unapređenja kapaciteta u odabranim opštinama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj prilikom izrade njihovog  prvog SECAP-a. U skladu s tim, opštine/gradovi koji iskažu volju da postanu dio velike porodice CoM, obavezuju se da će do 2030. godine ostvariti postavljene ciljeve, kao i da će izraditi i sprovesti planove adaptacija i vezane aktivnosti.

Pored izrade SECAP-a, tokom realizacije projekta, određenom broju opština biće pružena podrška u sprovođenju manjih projekata. Dodatno, svim crnogorskim opštinama će biti pružena mogućnost da razviju svoja znanja o temi i unaprijede svoje kapacitete u ovoj oblasti.

Kategorija: