Poziv za dostavljanje prijedloga: Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za lokalne samouprave u CRNOJ GORI
31.05.2021

Zajednica opština Crne Gore i Njemačka razvojna agencija GIZ sprovode projekat „EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj“ koji zajednički finansiraju Evropska Unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj. Ovaj projekat će se baviti klimatskim promjenama i pružiti podršku procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz masovnije pridruživanje inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ (CoM) u regionu i kroz pružanje podrške opštinskim upravama prilikom ostvarivanja svojih ambicija vezanim za smanjenje emisije gasova s efektom staklene bašte i povećanje svoje otpornosti na uticaje klimatskih promjena, uzimajući pritom u obzir specifičnosti na terenu.

Opšti cilj akcije je postizanje energetske tranzicije i bavljenje klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Specifični cilj je pružanje podrške gradovima članovima CoM-a na Zapadnom Balkana i u Turskoj u ispunjavanju postavljenih  energetskih i klimatskih ciljeva.  Više informacija, na linku: Covenant of Mayors for Climate & Energy.  

Polazna tačka ovog projekta je inicijativa „Sporazum gradonačelnika u Evropi“. Pristupanjem ovoj inicijativi gradovi se obavezuju da će doprinijeti ciljevima EU za zaštitu klime i da će izraditi Akcionog plana za energetski i klimatski održivi razvoj (SECAP). U tom kontekstu, jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je pružanje savjetodavnih usluga i tehničke podrške, kao i podrške u pogledu unapređenja kapaciteta u odabranim opštinama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj prilikom izrade njihovog  prvog Akcionog plana. U skladu s tim, opštine/gradovi koji iskažu volju da postanu dio velike porodice CoM, obavezuju se da će do 2030. godine ostvariti postavljene ciljeve, kao i da će izraditi i sprovesti planove i planirane aktivnosti.

Imajući u vidu karakter Projekta i finansijske mogućnosti, u prvoj fazi projekta potrebno je odabrati najmanje dva adekvatna predloga za izradu Akcionog plana za energetski i klimatski održivi razvoj (SEKAP), koji će biti realizovani u najmanje dvije opštine.

Jedinice lokalne samouprave koje žele da se prijave na ovaj poziv dužne su da popune, potpišu i pečatiraju Pismo namjere i Obrazac prijave koji se nalaze na sljedećem linku (link) i dostave do ponedjeljka, 14.06.2021. godine na adresu: Zajednica opština Crne Gore, ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica, ili na imejl adresu: uom@t-com.me,  sa naznakom „Prijava za Izradu Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) za jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori“.

Nakon apliciranja do pet podnosioca prijave (lokalnih samouprava) koji su ušli u uži izbor biće kontaktirani za drugi krug evaluacije koji će uključivati razgovor i pregled relevantne dokumentacije svake jedinice lokalne samouprave, s krajnjim ciljem odabira najmanje dvije koje će biti krajnji korisnici.

Odabrane jedinice lokalne samouprave dobiće podršku za razvoj SECAP-a u vidu tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko sarađivati s timom koji odredi jedinica lokalne samouprave. Tokom ovog procesa biće organizovane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica ili seminara.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

  • Sanju Živković, sekretarku Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu (imejl: sanja.zivkovic@uom.co.me, tel. 067/219-508),
  • Mariju Kljajić, samostalnu savjetnicu za komunalne djelatnosti i životnu sredinu (imejl: marija.kljajic@uom.co.me, tel. 067/319-531)
     

 

Kategorija: