Model Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
14.04.2021

Skupština Crne Gore, na sjednici održanoj 28. jula 2020. godine, donijela je Zakon o putevima koji je stupio na snagu 14. avgusta 2020. godine. Zakonom je, između ostalog, utvrđeno da će se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 11. februara 2021. godine, donijela je Odluku o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva, koja je stupila na snagu 18. marta 2021. godine. Zakon o putevima i ova Odluka predstavljaju osnov za donošenje opštinske Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva, koja, shodno članu 114 Zakona o putevima, treba da se donese u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o naknadama za korišćenje državnih puteva.

U cilju pomoći opštinama da blagovremeno izvrše zakonsku obavezu, tj. pripreme i donesu predmetnu odluku, formirana je Radna grupa od predstavnika opština i Sekretarijata Zajednice, koja je pripremila Model Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva. Model Odluke je dostavljen svim opštinama na korišćenje.

Model Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva

Kategorija: