Korišćenje IPA sredstava unaprijedilo život građana
04.03.2021

„Korišćenjem IPA sredstava sve opštine rade na ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je da doprinesu evropskom putu Crne Gore i opštoj dobrobiti građana. Uloženim sredstvima se nastoji doprinijeti i ravnomjernijem razvoju svih opština u Crnoj Gori, unapređenju poslovnog ambijenta i kreiranju novih radnih mjesta“, saopštio je savjetnik zamjenika glavnog pregovarača-nacionalnog IPA koordinatora, Bojan Vujović na radionici o EU fondovima – rezultati i perspektiva za opštine.

Vujović je istakao da su, u procesu pristupanja EU, sredstva opredijeljena kroz Instrument pretpristupne podrške izuzetno značajna za sprovođenje reformi koje, prije svega, treba da unaprijede kvalitet života crnogorskih građana.

„EU podrška treba da doprinese jačanju institucija i vladavini prava, reformi državne uprave, reformi privrede, većem poštovanju ljudskih i manjinskih prava, promociji rodne ravnopravnosti, jačanju civilnog društva, unapređenju lokalne i regionalne saradnje, kao i dostizanju održivog razvoja i smanjenju siromaštva“, rekao je Vujović.

On je podsjetio da je, u periodu od 2007. do 2013. godine, putem IPA projekata u Crnu Goru je uloženo 235,7 miliona eura, dok kroz novi finansijski okvir za period 2014-2020 – Ipu II, Crna Gora ima na raspolaganju 279,1 miliona eura. Kada je u pitanju IPA III, kako je pojasnio, jedna od značajnih novina tokom perioda 2021-2027 je da neće postojati unaprijed definisane alokacije po državama, a glavni kriterijumi za odobravanje projekata biće njihova strateška relevantnost i spremnost za sprovođenje.

Pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opštine Crne Gore, Vanja Starovlah je istakla da lokalne samouprave treba da budu prepoznate kao dio vlasti najbliži građanima, pa time i njihovim potrebama i problemima, koje treba da imaju značajnu ulogu prilikom pripreme, implementacije i monitoringa IPA III programa. S tim u vezi, ona je poručila da decentralizacija treba da bude stalna dimenzija finansijske i političke podrške koju EU daje zemljama Zapadnog Balkana.

„Najveća korist za lokalne samouprave bi bile grant šeme koje bi bile veoma slične kohezionim fondovima EU, koje bi dodatno pripremile lokalne uprave za korišćenje ovih, veoma izdašnih fondova koji se koriste u zemljama članicama. Na taj način bismo bili u mogućnosti da unaprijedimo javne usluge i kvalitet života naših građana primjenjujući relevantne strateške politike EU“, poručila je Starovlah.

Ona je naglasila da bi se na taj način obezbijedili konkretni vidljivi rezultati u lokalnim zajednicama, čime bi se građani u svom komšiluku, u svom gradu, mogli uvjeriti u evropske vrijednosti istandarde, imajući u vidu da lokalne samouprave imaju veliku odgovornost, kako za unapređenje kvaliteta života, tako i za održavanje povjerenja građana u proces EU integracija.

Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština je predstavio iskustva i rezultate opština u korišćenju aktuelnih IPA II programa (2014-2020). On je naglasio da su opštine uspjele da značajno unaprijede administrativne kapacitete kroz obuke i treninge koje organizuje Zajednica i Uprava za kadrove uz podršku resornog Ministarstva. Ti napori u kontinuitetu daju rezultat koji se ogleda prije svega u većem broju prijavljenih i podržanih projekata čiji su nosioci lokalne uprave.  Međutim, kako je naglasio „da bismo se što bolje pripremili za mnogo veća sredstva koja će nam biti na raspolaganju, kapacitete je potrebno ojačiti i stvaranjem  održivog institucionalniog okvira za korišćenje IPA fondova kroz osnivanje i rad zasebnih organizacionih jedinica za upravljanje EU projektima u okviru lokalnih uprava“.

Kroz osvrt na buduće IPA III fondove za period 2021-2027, Mrvaljević je iskazao očekivanje da Zajednica bude aktivno uključena u programiranje sredstava, te da lokalne uprave u saradnji sa relevantnim tijelima na državnom i međunarodnom nivou, spremne dočekaju novu metodologiju korišćenja IPA sredstava. Ova metodologija se zasniva na zrelosti projekata, odnosno pripremljenosti tehničke dokumentacije, za šta je opštinama potrebna dodatna finansijska i stručna podrška. Ističući kvalitetnu saradnju Zajednice i Kancelarije za evropske integracije sugerisao je da Kancelarija uključi Zajednicu kao jedinstvenu kontakt instituciju za sve opštine u Crnoj Gori, unapređujući na taj način efikasnost komunikacije i rezultate zajedničkog rada na što boljem korišćenju dostupnih IPA fondova.

Predstavljajući iskustva opštine Berane u korišćenju EU fondova, Maja Pešić, pomoćnik sekretara za investicije i projekte, je naglasila da „lokalna samouprava ima za cilj jačanje ekonomske stabilnosti i podizanje kvaliteta zivotnog standarda građana, što dijelom postiže korištenjem sredstava EU fondova. Za to su nam potrebni iskusni i edukovani ljudski resursi. Pored toga, tokom prethodnog perioda realizovanja projekata finansiranih iz ovih fondova i primjera pozitivne prakse osnivanja fonda za predfinansiranje, osnivanje fonda za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za projekte sa Jedinstvene liste infrastukturnih projekata bi bio veliki korak naprijed“.

Radionicu su zajednički organizovale Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština,a učestvovalo je više od 60 učesnika, predstavnika lokalnih samouprava, ministarstava, Delegacije Evropske unije i organizatora.

Radionica je organizovana u okviru projekta Podrška Kancelariji NIPAK-a u nadgledanju i evaluaciji tekućih IPA programa i pripremi buduće IPA podrške, koji finansira EU s ciljem razmjene iskustva, predstavljanja rezultata u dosadašnjem sprovođenju Ipe, kao i pružanjem informacija u vezi sa novom finansijskom perspektivom za period 2021-2027, IPA III.

Kategorija: