Generalni sekretar govorio za „Boje jutra“ o izazovima sa kojima se suočavaju opštine u periodu epidemije COVID 19 virusa
13.05.2020

Na poziv TV Vijesti, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je govorio u jutarnjem programu „Boje jutra“ o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju opštine u periodu epidemije i kakve će promjene nastupiti u njihovom radu.

Generalni sekretar je istakao da će korona virus, pored opasnosti koje ima po zdravlje građana, izazvati značajne negativne efekte po svjetsku ekonomiju, ekonomiju Crne Gore, a samim tim, i finansije lokalnih samouprava. Kako bi se štetne posljedice što prije ublažile i teškoće u poslovanju prevazišle, neophodno je koordinirano i jedinstveno djelovanje svih subjekata u društvu.   

Što se tiče uticaja epidemije na poslovanje jedinica lokalne samouprave, Bojadžić je istakao da procjene koje je Zajednica opština radila su pokazale da će epidemija korona virusa uticati na smanjenje ukupnih prihoda opština u prosjeku od 15 do 30%, u zavisnosti od opštine do opštine.

Po njegovim riječima, posebno će biti značajni gubici koje će opštine imati usljed smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, Egalizacionog fonda, prireza porezu na dohodak i poreza na promet nepokretnosti. U tom smislu, naglasio je da će najveći negativan efekat ovog smanjenja imati budžeti opština Sjevernog regiona, imajuću u vidu činjenicu da sredstva po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda u strukturi prihoda opština ovog regiona učestvuju u prosjeku od 40 do 60%. Zbog toga je, kako je naglasio, od posebnog značaja da se iznađe mehanizam koji će omogućiti uplatu sredstva iz Egalizacionog fonda opštinama u mjesečnim iznosima utvrđenim Planom akontativne raspodjele za 2020. godinu.

Govorio je i o aktivnostima na planu podrške privredi i građanima za sanaciju posljedica korona virusa i istakao da je Zajednica opština bila uključena u rad Vladine Radne grupe za pripremu II paketa mjera podrške privredi i građanima za saniranje posljedica pandemije.  Generalni sekretar je istakao jedinstvenu spremnost opština da ponesu dio tereta i pomognu oporavak ekonomije.

Generalni sekretar Bojadžić je govorio i o broju zaposlenih na lokalnom nivou, kojom prilikom je istakao i rezultate primjene Plana optimizacije javne uprave u opštinama i naglasio da su opštine, zaključno sa 2019. godinom, smanjile broj zaposlenih za 728, što je na nivou od 6%. Problemi koje opštine imaju u ostvarivanju prihoda zbog posljedica korona virusa mogu nametnuti potrebu u nekim opštinama da dodatno reduciraju administraciju.

Kada su u pitanju zarade zaposlenih na lokalnom nivou, istakao je da Zajednica opština nije davala preporuku da se u ovoj fazi vrši smanjenje zarada zaposlenih u opštinama, budući da su one prilično skromne, a da su opštine, shodno preporukama Vlade, obustavile isplate svih naknada i varijabilnog dijela zarade zaposlenim u opštinama, kao i da će za lokalne funkcionere i rukovodni kadar plate za maj i jun biti umanjene za 50%.

Govorio je i o problemima komunalnih preduzeća čije su aktivnosti značajno uvećane tokom epidemije korona virusa, a koja se istovremeno suočavaju sa vrlo slabom naplatom potraživanja po osnovu izvršenih usluga, imajući u vidu da, u vremenu kriza, ove usluge ostaju na kraju liste prioriteta za plaćanje. Istakao je da se značajan broj komunalnih preduzeća obratio Zajednici opština sa zahtjevom za pomoć u prevazilaženju problema komunalne privrede, prvenstveno kroz odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i obaveza po ugovoru o reprogramu. Takođe je govorio i o problemu nefunkcionisanja komunalne naknade kao prihoda opština namijenjenog za finansiranje troškova zajedničke komunalne potrošnje, što dodatno otežava situaciju u komunalnim preduzećima i opštinama koje nemaju prihod iz kojeg bi mogle da intervenišu prema komunalnim preduzećima.

Ovdje možete pogledati izjavu Generalnog sekretara Refika Bojadžića u „Bojama jutra“ 

A o problemima u radu komunalnih preduzeće je govorio i Skender Kalezić, direktor preduzeća „Komunalne djelatnosti“ Opštine Ulcinj link

Kategorija: