Zajednica opština dala preporuke o mjerama podrške opština za oporavak ekonomije
14.04.2020

Pandemija korona virusa, pored opasnosti koje ima po zdravlje građana, izazvala je nesagledive štetne posljedice po svjetsku ekonomiju, pa i ekonomiju Crne Gore. U cilju ublažavanja negativnih posljedica po ekonomiju, zaposlene i građane, Vlada Crne Gore preduzima niz mjera podrške i pomoći privredi i građanima, a značajan dio tereta u pomoći oporavku ekonomije ponijeće i opštine.

Nakon konsultacija obavljenih u okviru Zajednice opština, izražen je jedinstven stav i spremnost opština da pomognu privredi u saniranju posljedica. 

Da bi pomoć opština bila modelirana, koordinisana i pravovremena, preporuka je da na nivou svake opštine treba donijeti Program mjera podrške privrednicima koji poslovnu djelatnost obavljaju na teritoriji opštine i čije poslovanje je onemogućeno ili ugroženo mjerama NKT-a.

Program bi trebalo da sadrži sljedeće mjere:

 1. Izvršiti sveobuhvatnu analizu uticaja epidemije COVID-19 i mjera Vlade u vezi sa epidemijom na plan prihoda i rashoda budžeta opština za 2020.godinu i u skladu sa tim predložiti adekvatne mjere u cilju vođenja odgovorne fiskalne politike i usklađivanja rashoda sa raspoloživim prihodima i procjenama efekata na parametre javnih finansija;
 2. Odložiti plaćanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica na period od 3 mjeseca (na zahtjev poreskog obveznika koji je pogođen naredbama Ministarstva zdravlja);
 3. Odložiti plaćanje poreza na nepokretnosti za prvu ratu do 31.08., a drugu ratu do 30.11.2020. godine (na zahtjev poreskog obveznika);
 4. Osloboditi plaćanja lokalne komunalne takse utvrđene po osnovu zauzimanja javne površine (ljetnje bašte, zatvorene bašte, i drugi pokretni objekti, taksi stajališta, i sl.) za period od 3 mjeseca u kojem nijesu koristili javnu površinu zbog naredbi Ministarstva zdravlja (na zahtjev obveznika);
 5. Osloboditi plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 3 mjeseca, odnosno važenja naredbi Ministarstva zdravlja zbog kojih nijesu obavljali djelatnost (na zahtjev obveznika);
 6. Osloboditi plaćanja zakupnine na period od 3 mjeseca zakupce poslovnog prostora u vlasništvu lokalnih samouprava, koji nijesu obavljali redovnu djelatnost po naredbi Ministarstva zdravlja (na zahtjev zakupca);
 7. Odložiti plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata na period od 3 mjeseca za obveznike koji imaju zaključene ugovore, sa dinamikom plaćanja u ratama (na zahtjev). Za navedeni period neće se obračunavati kamata za neizmirene dospjele obaveze;
 8. Svim izvođačima radova koji nijesu u mogućnosti da izvrše radove u ugovorenom roku, usljed nedostatka materijala i radne snage, će se produžiti rok završetka radova, tj. sačiniti aneks ugovora, kako bi se izbjeglo plaćanje penala po osnovu neispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom;
 9. Osloboditi plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji za 2020. godinu za period od 3 mjeseca, odnosno važenja naredbi Ministarstva zdravlja zbog kojih nijesu obavljali djelatnost (na zahtjev obveznika);
 10. Zadužiti organe lokalne uprave, ustanove, privredna društva i javne službe čiji je osnivač opština da kod nadležnog suda, odnosno javnog izvršitelja odmah zatraže odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije, te da ne podnose nove predloge za izvršenje, osim u slučajevima u kojima prijeti nastupanje zastarjelosti, za koje će takođe odmah nakon donošenja odluke kojom se određuje izvršenje, zatražiti njegovo odlaganje do isteka navedenog perioda.
 11. Zadužiti Odbor direktora privrednog društva koje vrši usluge sakupljanja, odvoza i deponovanja otpada da obezbjedi da se ne vrši zaduživanje privrednih društava i preduzetnika po osnovu ovih usluga za period u kojem nijesu obavljali djelatnost po naredbi Ministarstva zdravlja o zabrani rada.

Zajednica opština je ukazala da je autonomno pravo svake jedinice lokalne samouprave da, u skladu sa svojim mogućnostima, prioritetima i specifičnim potrebama, kreira mjere podrške koje će dati najbolji rezultat za oporavak lokalne ekonomije i standard građana, a da se pri tom ne ugrozi održivost lokalnih javnih finansija i vršenje osnovnih funkcija iz nadležnosti opština.

Kategorija: