Održana XXII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
24.01.2020

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 24.01.2020. godine u Podgorici, razmatrao je više pitanja i donio odluke iz svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor je razmatrao Informaciju o posjeti predsjednika Vlade Zajednici opština. Generalni sekretar Refik Bojadžić informisao je Upravni odbor da je, na poziv rukovodstva Zajednice opština, predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković boravio 11. decembra 2019. godine u zvaničnoj posjeti Zajednici opština. U delegaciji Vlade, pored Predsjednika, bio je i ministar finansija Darko Radunović, sa saradnicima. U ime Zajednice opština, sastanku su prisustvovali: Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora; dr Ivan Vuković, predsjednik Skupštine Zajednice; Dragoslav Šćekić i Željko Aprcović, potpredsjednici Upravnog odbora i Refik Bojadžić, Generalni sekretar. Naglasio je da je to bio važan događaj za Zajednicu opština, jer je prvi put u skoro 50 godina postojanja i rada Zajednice, Predsjednik Vlade posjetio Zajednicu opština, što je izraz priznanja za sve što Zajednica opština radi. Iskazao je uvjerenje da će ova posjeta dati novi impuls za unapređenje saradnje Vlade i Zajednice opština i dalji zajednički rad na pitanjima važnim za razvoj svih opština i Crne Gore u cjelini.

Generalni sekretar je informisao Upravni odbor o pitanjima i problemima sa kojima je upoznat Premijer, a koja su posebno važna za stvaranje uslova i pretpostavki za kvalitetniji i efikasniji rad opština i aktivnostima koje treba preduzeti na tom planu, a posebno na:

– dosljedno poštovanje obaveze uključivanja opština i Zajednice opština u proces izrade  zakonskih i strateških dokumenata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze opština;

– obavezu organa državne uprave da rade analizu procjene uticaja zakona ili drugog propisa na budžet opština, sa predlogom kompenzatornih mjera;

zakonitog i ažurnog postupanja državne administracije u postupku davanja saglasnosti na opštinske odluke kojim se uvode lokalni prihodi;

– stvaranje uslova za implementaciju Zakona o komunalnim djelatnostima u dijelu komunalne naknade;

– potrebu izmjena i dopuna Zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata, u smislu predloga datih od strane Zajednice opština;

– potrebu osnaživanja uloge opština u postupku dodjele koncesija i kontrole sprovođenja ugovora, shodno Zakonu o koncesijama.

– potrebu unapređenja efikasnosti i ažurnosti rada Uprave za nekretnine i službi Katastra;

– organizovanje službi zaštite i spašavanja u okviru jedinstvenog organa na nivou države;

– utvrđivanje posebne tarife za cijenu električne energije za javnu rasvjetu i

– rješavanje problema održavanja područja u zoni morskog dobra.

Generalni sekretar je, takođe, upoznao Upravni odbor da je Premijer Marković, u svom izlaganju, konstatovao da su se odlični ekonomski rezultati koje je Vlada postigla u protekle tri godine pozitivno odrazili i na crnogorske opštine, te da je izrazio zadovoljstvo sastankom sa rukovodstvom Zajednice opština, uz uvjerenje da će unaprijeđenje saradnje i zajednički rad Vlade i Zajednice opština rezultate razvoja učiniti još boljim za dobro svih građana Crne Gore.

U odnosu na pitanja koja su od strane Zajednice opština prepoznata kao važna za rad opština, Premijer je dao podršku datim predlozima i iskazao spremnost Vlade da u narednom periodu posveti punu pažnju njihovom rješavanju. U tom pogledu, Premijer je naglasio da:

– zakonom utvrđene obaveze u pogledu uključivanja Zajednice opština i opština u proces izrade zakonskih i strateških projekata koji se tiču položaja, prava i obaveza opština moraju se do kraja ispoštovati, te da će Vlada to pitanje držati pod posebnom pažnjom. Premijer je najavio da će u cilju unapređenja ovog segmenta rada u postupku izrade Programa rada Vlade za 2020. godinu, radna verzija Programa rada biti dostavljena Zajednici opština radi davanja mišljenja o kojim zakonskim i drugim dokumentima treba da učestvuju opštine i Zajednica opština u njihovoj pripremi i da se izjasne na predložena rješenja, kao i predloži teme sa kojima treba izvršiti dopunu Programa rada Vlade za 2020. godinu.

Shodno ovom zaključku, Generalni sekretarijat Vlade je dostavio Zajednici opština Nacrt Programa rada Vlade za 2020. godinu radi davanja predloga. Zajednica oština je 15. januara tekuće godine dostavila predloge za dopunu Programa rada Vlade za 2020. godinu i spisak zakona i strateških dokumenata za koje traži da učestvuju opštine i Zajednica opština.

– u postupku pripreme zakonskih i strateških dokumenata koji se tiču položaja, prava i obaveza opština, posebna pažnja će se posvetiti izradi kvalitetnih i suštinskih RIA analiza, s posebnim akcentom na njihov uticaj na budžete lokalnih samouprava.

Na sastanku koji je Generalni sekretar imao sa Ministrom finansija 22. januara tekuće godine, u Kabinetu ministra, Ministar je potvrdio stav  da će obaveza svih ministarstava ubuduće biti da rade analizu uticaja propisa na budžete opština i da će Ministarstvo biti istrajno u tom zahtjevu;

– da će dati nalog nadležnim službama da rade na stvaranju pretpostavki za primjenu Zakona o komunalnim djelatnostima u dijelu uvođenja komunalne naknade kao prihoda opština, a što je potvrđeno na sastanku sa Ministrom finansija; da se na ovom pitanju mora brzo raditi, jer su komunalne službe u problemu zbog nefunkcionisanja komunalne naknade, kao prihoda iz kojeg se finansira najveći dio poslova koje obavljaju te službe;

– da će dati nalog da Ministarstvo održivog razvoja i turizma detaljno razmotri predloge Zajednice opština za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, uz uključivanje u rad na izmjenama Zakona, uz ocjenu da predloge Zajednice opština u potpunosti podržava.

U međuvremenu, predstavnici Zajednice opština su, nakon sastanka sa Premijerom, pozvani u Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi pripreme izmjena Zakona i usaglašavanja oko predloga koje je dala Zajednica opština i opštineZakon je već pripremljen, a predlozi Zajednice opština su ugrađeni u Zakon. Zakon je dostavljen na izjašnjenje opštinama;

– u odnosu na Zakon o putevima, Premijer je naglasio da će insistirati da se utvrdi zakonodavni okvir kojim će se obezbijediti održiv sistem finansiranja održavanja opštinskih puteva, kao jedne od najvažnijih funkcija u nadležnosti opština.

Generalni sekretar je upoznao Upravni odbor da je, u međuvremenu, u komunikaciji sa potpredsjednikom Vlade i Ministrom saobraćaja, usaglasio rješenja u Zakonu po kojem naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta ostaje u sistemu prihoda opština po Zakonu o putevima;

– po pitanju davanja saglasnosti na opštinske odluke o lokalnim komunalnim taksama i lokalnim administrativnim taksama da će dati nalog nadležnim službama u Ministarstvu finansija da se ažurnije radi po ovom pitanju, uz neposrednu komunikaciju sa opštinama i bez nepotrebnog i neosnovanog uslovljavanja davanja saglasnosti određenim zahtjevima koji nemaju utemeljenje u Zakonu.

Na sastanku u Ministarstvu finansija po ovom pitanju, Ministar je izrazio spremnost da će i lično da se uključi kako bi se problemi u davanju saglasnosti brzo razriješili;

– da će Vlada u narednom periodu raditi na stvaranju pretpostavki za drugačiju organizaciju Službi zaštite i spašavanja zbog potrebe racionalizovanja sistema, podizanja nivoa operativnosti, opremljenosti i osposobljenosti da efikasno odgovore u svim akcidentnim situacijama na bilo kom dijelu teritorije Crne Gore;

– da će, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Regulatornom agencijom za energetiku i Elektroprivredom Crne Gore, razmotriti inicijativu Zajednice opština za utvrđivanje posebne tarife za cijenu električne energije za javnu rasvjetu, budući da se radi o javnoj funkciji koju vrše opštine, a koja je u javnom interesu.

Generalni sekretar je upoznao Upravni odbor da je Premijer, u odnosu na postupanja opština, ukazao na obavezu preduzimanja mjera od strane opština na racionalizaciji broja zaposlenih i smanjenju troškova poslovanja u skladu sa mjerama iz Plana optimizacije i da će ovo pitanje biti pod stalnom pažnjom Vlade.

Takođe je, pozivajući se na ocjene iz Izvještaja Evropske komisije, naglasio problem kvaliteta podataka i statističkih izvještaja koji se dobijaju iz opština po raznim osnovama, te je ukazao na potrebu da Zajednica opština, u saradnji sa opštinama, sagleda mogućnost unapređenja stanja po ovom pitanju i kvalitetnijeg dostavljanja statističkih izvještaja koji su, inače, osnova za donošenje kvalitetnih odluka.  

Generalni sekretar je upoznao Upravni odbor sa predlogom Premijera da se sastanci predsjednika Vlade sa rukovodstvom Zajednice opština održavaju kvartalno, kako bi se pratila realizacija dogovorenog i planirale zajedničke aktivnosti za naredni period, a sve u cilju unapređenja stanja u opštinama i podizanja standarda i kvaliteta života građana.  Dogovoreno je da se u narednom periodu intenzivira komunikacija i saradnja kako bi dogovorena rješenja bila kvalitetno implementirana.

Upravni odbor je podržao aktivnosti rukovodstva Zajednice, prihvatio Informaciju i ocijenio sastanak sa Premijerom veoma uspješnim.

Upravni odbor je donio Finansijski plan Zajednice za 2020. godinu, Plan javnih nabavki za 2020. godinu, odluke o imenovanju predstavnika Zajednice opština u međunarodne organe i tijela, kao i druge odluke iz svoje nadležnosti.

Kategorija: