Održana prezentacija projekta „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“
23.12.2019

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Zajednica opština Crne Gore započeli su aktivnosti na realizaciji projekata „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“. U cilju upoznavanja opština sa sadržajem projekta, 20. decembra 2019. godine u Podgorici upriličena je prezentacija projekta za predstavnike opština.

Generalni sekretar Refik Bojadžić je, u uvodnom obraćanju, istakao da, imajući u vidu probleme sa kojima se opštine suočavaju u administriranju i naplati sopstvenih prihoda, kao i preporuke Državne revizorske institucije, Zajednica opština je, kao jedan od prioriteta u svom radu, utvrdila nabavku jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda za sve jedinice lokalne samouprave. Ova aktivnost utvrđena je Strategijom reforme javne uprave za period 2016-2020. godine i Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2018-2020. godine koje je donijela Vlada Crne Gore.

Istakao je da je Zajednica opština u prethodnom periodu, radi nabavke softvera, pokrenula četiri postupka javne nabavke softvera, ali da, na žalost, ni jedan od njih nije uspio zbog strogo formalne procedure javnih nabavki utvrđene važećim Zakonom i ocjene Komisije da ni na jedan poziv nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Zbog toga je Upravni odbor Zajednice opština odlučio da nabavku softvera realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za saradnju (UNDP), a kroz projekat „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“.

Naglasio je da se projekat sastoji od tri kompomente, od kojih su već otpočele aktivnosti na relaizaciji prve komponente koja se odnosi na razvoj sistema za planiranje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda u lokalnim samoupravama. Prema njegovim riječima, sistem će omogućiti integraciju podataka na nivou interoperabilnosti sa registrima fizičkih lica, pravnih lica i registrom nepokretnosti i obezbjedi vezu između baza podataka opština i Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva javne uprave, Uprave za nekretnine i Poreske uprave.

U cilju što boljeg i kvalitetnijeg uspostavljanja sistema razmjene podataka lokalnih samouprava i relevantnih institucija, saopštio je da se realizuju aktivnosti na potpisivanju Sporazuma o saradnji sa svim pomenutim institucijama, kao i sa Glavnim gradom Podgorica, gdje će biti smješten informacioni sistem sa pratećom infrastrukturom. Takođe je naglasio da će sistem biti besplatno dat na korišćenje svim opštinama, te da će Zajednica opština, u skladu sa odlukama Upravnog odbora, obezbijediti sredstva za godišnje održavanje sistema, na koji način će i samo održavanje softvera biti besplatno za opštine. Na kraju izlaganja, pozvao je opštine da se prijave da budu pilot opštine i kroz rad na izgradnji sistema daju svoj doprinos da isti bude funkcionalan i obezbijedi efikasno administriranje lokalnih javnih prihoda.

Dženana Šćekić, menadžerka projekta, je predstavila sadržaj projekta i upoznala prisutne sa sve tri komponente projekta koje se odnose na: razvoj sistema za planiranje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda u lokalnim samoupravama; razvoj novih instrumenata za transparentno izvještavanje o ostvarenim rezultatima lokalnih samouprava i jačanje kontrolne funkcije lokalnih skupština i razvoj novih instrumenta za unapređenje finansijskih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava, prije svega u dijelu unapređenja naplate prihoda po osnovu koncesionih naknada. Nakon toga, upoznala je učesnike o planiranim i realizovanim aktivnostima projekta koje se odnose na prvu komponentu projekta – razvoj sistema za planiranje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda u lokalnim samoupravama.

Posebno je govorila o značaju većeg uključivanja opština u samu realizaciju projekta, u kom smislu je najavila da će, nakon održavanja prezentacije, biti upućen poziv za prijavljivanje opština da budu pilot opštine, kao i objasnila način popunjavanja formulara za prijavu. Osnovni kriterijumi za odbir opština biće: spremnost opštine da aktivno učestvuje u kreiranju i testiranju softvera (obezbijedi raspoložive ljudske resurse i pruži potrebne podatke i informacije) i primjena softvera u pet opština iz različitih regiona Crne Gore, veličine i stepena razvijenosti.

Nakon uvodnog obraćanja i prezentacije projekta, učesnici sastanka su aktivno učestvovali u diskusiji. Posebno su bili zainteresovani za rokove i procedure sprovođenja tendera preko UNDP, mogućnosti korišćenja podataka opština iz postojećih baza opština, način zaštite i back up-a podataka, i niz drugih pitanja.

Na kraju prezentacije, dogovoreno je da Zajednica opština i UNDP tokom naredne sedmice svim opštinama dostave obrazac pisma zainteresovanosti za učešće u projektu, odnosno za dobijanje statusa pilot opštine u projektu „Efikasna i transparentna lokalna samouprava“.

Kategorija: