Odbor za društvene djelatnosti analizirao učešće opština u materijalnim davanjima i finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite
02.12.2019

Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština održao je šestu sjednicu u Podgorici, 29. novembra 2019. godine, na kojoj je razmatrao više pitanja iz svoje nadležnosti.

Odbor je analizirao podatke prikupljene iz opština za potrebe izrade Analize učešća lokalnih samouprava u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite. Izrada Analize je obaveza Zajednice opština utvrđena Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2018. – 2022. godine.  U cilju prikupljanja podatka, Odbor je pripremio sadržaj Upitnika i  isti dostavio svim opštinama. U ostavljenom roku, sve jedinice lokalne samouprave dostavile su tražene podatke, i to: iznose sredstava koje su za ove namjene izdvojile u 2018. godini i koji iznos sredstava je za ove namjene planiran budžetom za 2019. godinu za svaku konkretnu uslugu i davanje iz oblasti socijalne i dječje zaštite prepoznatu Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Članovi Odbora su detaljno razmatrali i komentarisali podatke iz Upitnika i iste unijeli u odgovarajuće tabele. Nakon tehničke obrade dostavljnih podataka, Odbor će na narednoj sjednici pristupiti sveobuhvatnoj izradi Analize učešća opština u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite.

Odbor je razmatrao primjenu člana 156 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnika o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu. Nakon diskusije, Odbor je zaključio da opštine do sada nijesu koristile mogućnosti predviđene ovim Pravilnikom da ostvare pravo na namjenski transfer sredstava iz budžeta države za finansiranje konkretne usluge koju su planirale lokalnim akcionim planom. Takođe, zaključeno je da kriterijumi iz Pravilnika, koje opštine treba da ispune, nijesu zahtjevni, te da to ne bi trebalo da bude prepreka da se ova sredstva koriste u većem obimu. Sa navedenih razloga, Odbor je zaključio da se svim opštinskim sekretarijatima koji se bave poslovima socijalne i dječje zaštitite dostavi ovaj Pravilnik i ukaže na mogućnosti koje isti pruža za korišćenje transfernih sredstava iz državnog budžeta za pružanje iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Odbor je, takođe, preporučio nadležnim opštinskim sekretarijatima da, ukoliko smatraju da u nekom dijelu Pravilnik treba izmijeniti, a u cilju njegove lakše primjene, da je potrebno da svoje predloge ili sugestije dostave Zajednici opština – Odboru za društvene djelatnosti.  

Sekretarka Odbora upoznala je članove Odbora sa projektom “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”, čija je jedna od komponenti: razvoj kapaciteta lokalnih samouprava za pripremu, administraciju i ocjenu lokalnih planova za poboljšanje socijalne uključenosti. Projektne aktivnosti će se realizovati kroz sprovođenje seminara, radionica i obuka na radnom mjestu službenika koji se bave pripremom i sprovođenjem lokalnog plana, u odabranim  jedinicama lokalne samouprave. Odbor je  predložio da predmetne obuke treba realizovati sa svim članovima Tima koji je zadužen za pripremu i sprovođenje lokalnog plana i da se, ukoliko to bude moguće, kroz obuku, a uz mentrostvo Timu, izradi Nacrt Lokalnog akcionog  plana za socijalnu i dječiju zaštitu u toj opštini. Na taj način bi se dobio konkretan i vidljiv rezultat polaznika ove obuke.

Odbor je razmatrao i druga pitanja i probleme iz svakodnevnog rada opština iz oblasti društvenih djelatnosti i, u vezi sa tim, zaključio da iskustva u radu pojedinih opština koja se mogu primijeniti kao dobra praksa u drugim opštinama, treba u narednom periodu kroz rad ovog Odobra i Zajednice opština više afirmisati i praktikovati.

Kategorija: