Održana XXI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
15.11.2019

Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Zajednice opština održana je 15. novembra 2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je razmatrao više informacija o aktivnostima iz domena Statutom utvrđenih nadležnosti.

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima na izradi Zakona o vodnim uslugama,  Upravni odbor je podržao potrebu reforme sistema vodnih usluga, ali ne na način kojim se ovi poslovi, bez objektivnog opravdanja, uzimaju iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao vlasti najbliže građanima, kako je to predloženo Predlogom zakona o vodnim uslugama. Imajući u vidu da su Ujedinjene nacije još 2010. godine Rezolucijom broj 64/292  proglasile pristup vodi za piće i sanitarne potrebe osnovnim ljudskim pravom, Upravni odbor smatra da se vršenje ovih usluga ne može isključivo uspostavljati na tržišnim principima, usmjerenim na ostvarivanje profita, jer se radi o društveno/socijalno osjetljivim javnim uslugama. Ishitrena i neizbalansirana reforma bi umjesto da unaprijedi stanje, mogla da dovede do potpuno suprotnih efekata. Takođe, ukazano je da je kod ovako krupnog reformskog zahvata bilo nužno sačiniti detaljnu analizu stanja po svim aspektima važnim za ovu oblast, kao i tehno-ekonomsku opravdanost postojećeg sistema i način otklanjanja slabosti, uz punopravno učešće opština i vodovdnih preduzeća, što u konkretnom nije bio slučaj, a nakon toga zajednički kreirati rješenja koja će dati najbolji rezultat u praksi.  

Iskazana je zabrinutost da, ako vodovodno preduzeće koje osniva Vlada neće da prihvati da preuzme upravljanje komunalnim otpadnim vodama i atmosferskim vodama, koje sada obavljaju vodovodna preduzeća, opštinama ostaje obaveza da i dalje imaju preduzeće, što znači da im ostaje finansijski teret po osnovu zaposlenih i održavanja infrastrukture. Kumulativno gledano, ovo ne dovodi do racionalizacije poslovanja u oblasti vodnih usluga, već naprotiv samo može da dovede do povećanja cijena usluga prema građanima. Upravni odbor ocjenjuje da je jako važno pitanje investiranja u infrastrukturu u ovoj oblasti, te predloženi koncept finansiranja iz naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta treba utvrditi na način da je u saglasju sa pravnim sistemom Crne Gore, imajući u vidu zakonska opredjeljenja da je predmetna naknada sopstveni prihod lokalne samouprave, te da sistemski zakoni (Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Zakon o finansiranju lokalne samouprave) ne poznaju mehanizam prenošenja transfera iz lokalnih budžeta u Državni budžet.

Imajući sve navedno u vidu, Upravni odbor je predlažio Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao obrađivaču Zakona da: zastane sa daljim aktivnostima na izradi Predloga zakona do izrade detaljne analize stanja i tehno-ekonomske opravdanosti uspostavljanja uslužnih područja; da, u proceduri izrade tehno-ekonomske analize, uključi predstavnike lokalnih samouprava i vodovodnih preduzeća, te da, na osnovu rezultata analize, u partnerskom odnosu sa predstavnicima lokalnih samouprava, vodovodnih preduzeće i njihovih udruženja (Zajednice opština i Udruženja vodovoda), kreira održiva rješenja, bazirana na balansu između ekonomičnosti i racionalnosti, sa jedne strane, i principa priuštivosti usluga, sa druge strane.

Upravni odbor je podržao koncept novog Zakona o komunalnim djelatnostima i u tom smislu, zadužio predstavnike Zajednice opština u Radnoj grupi koja radi na izradi Zakona da, nakon završene javne rasprave, detaljno razmotre pojedinačne primjedbe pristigle iz opština, te da u daljem radu na Zakonu, zastupaju interese i stavove opština.

Na sjednici je razmatrana Informacija o učešću predstavnika Zajednice opština u radu Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore, s posebnim osvrtom na aktivnosti vezane za Zakon o putevima i Zakon o komunalnim djelatnostima. Tim povodom, predsjednik Upravnog odbora i Generalni sekretar su zaduženi da u daljem radu zastupaju interese opština na način kojim će se godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekta kojima je omogućen pristup putu zadržati kao sopstveni prihod opština, nezavisno od komunalne naknade, a shodno Zakonu o putevima. Upravni odbor, takođe, zahtijeva od Ministarstva saobraćaja i pomorstva da uključi predstavnike Zajednice opština i opština u radnu grupu za izradu podzakonskog propisa kojim će se utvrditi visina naknada za korišćenje puteva.

Na sjednici je razmatrana Informacija povodom Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha sprovođenja politike zaštite životne sredine od požara sa ocjenom stanja i preporukama, kojim povodom je Upravni odbor pozvao jedinice lokalne samouprave da preuzmu Izvještaj sa sajta DRI, te da predsjednici opština zaduže opštinske Službe zaštite i spašavanja da preduzmu mjere za sprovođenje Preporuka DRI koje mogu biti od koristi za sve opštine, kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo.

Razmatrajući Informaciju o obavezama jedinica lokalne samouprave na sprovođenju Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, a shodno zaključcima Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, Upravni odbor je preporučio gradonačelnicima/predsjednicima opština da: zaduže Sekretarijat nadležan za komunalno-stambene poslove da, imajući u vidu da se radi o materiji koja je podložna čestim promjenama,  analiziraju usaglašenost Odluke o nazivima naselja, ulica i trgova sa stanjem na terenu i da, u tom pravcu, pripreme dopunu odluka sa nazivima ulica koje su u međuvremenu izgrađene, a nemaju naziv i da se zaduže sekretarijati za stambeno komunalne poslove da sprovede Odluku o nazivima naselja, ulica i trgova na terenu kroz postavljanje tabli sa nazivama naselja, ulica i trgova i tabli sa brojevima zgrada, stanova i kuća, čiji sastavni dio treba da bude Mapa puta za primjenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji, koju je pripremio Sekretarijat Zajednice opština.

Upravni odbor je izabrao Željka Aprcovića, predsjednika Opštine Kotor za potpredsjednika Upravnog odbora na mandat od dvije godine i dao saglasnost na Odluku Generalnog sekretara za izbor Saše Šćekića za pomoćnika Generalnog sekretara za oblast sistema lokalne samouprave na mandat od četiri godine.

Imajući u vidu da je određenim članovima radnih tijela-odbora Zajednice opština prestalo profesionalno angažovanje u lokalnim samoupravama, Upravni odbor je donio odluke kojima je, na predlog predsjednika opština, izvršio zamjenu jednog broja članova u radnim tijelima Zajednice opština, i to u: Odboru za finansiranje lokalne samouprave, Odboru za društvene djelatnosti i Odboru za komunalne djelatnosti i životnu sredinu.

Kategorija: