Odbor za društvene djelatnosti pripremio Upitnik o učešću lokalnih samouprava u materijalnim davanjima i finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite
29.10.2019

Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština održao je petu sjednicu u Podgorici, 28. oktobra 2019. godine, na kojoj je razmatrao više pitanja iz svoje nadležnosti.

Shodno obavezi Zajednice opština utvrđene Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2018. – 2022. godine i mjeri 3.2.1. iz Akcionog plana za 2019. godinu za njeno sprovođenje, kao i zaključku sa četvrte sjednice, Odbor za društvene djelatnosti pripremio je sadržaj Upitnika sa podacima koji će poslužiti kao osnova za izradu Analize učešća lokalnih samouprava u materijalnim davanjima i finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite. Na sjednici je strukturiran sadržaj Upitnika u smislu da su navedene usluge i vrste materijalnih davanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite koje opštine obezbjeđuju, sa zadatkom da se navede koji iznos je izdvojen za svaku konkretnu uslugu/davanje u protekloj godini i koliko je za istu  planirano u tekućoj godini. Na ovaj način će se dobiti informacije koje će pokazati koliko opštine učestvuju u obezbjeđivanju usluga socijalne i dječje zaštite i da li postoji trend povećanja ili smanjenja finansijskog izdvanja, a samim tim i potreba za ovim uslugama na lokalnom nivou. Na sjednici je utvrđena forma i sadržaj Upitnik koji će biti dostavljen svim opštinama, adresiran na predsjednike opština, glavne administratore i sekretarijate za društvene djelatnosti i finansije.

Članovi Odbora informisani su da su predlozi Odbora dati na prethodnoj sjednici, u pravcu izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a u cilju pripreme Analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona, dostavljene Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

Odbor je razmatrao i diskutovao o problemima iz svakodnevnog rada opština i tom prilikom su razmjenjena iskustva pojedinih opština koja se mogu primijeniti kao dobra praksa u drugim opštinama i doprinijeti da se efikasnije riješi aktuelni problem.

Kategorija: