Poziv za prijavu za finansiranje pripreme Rješenja urbane mobilnosti i pilot projekata
11.09.2019

U aprilu 2019. godine Zajednica opština Crne Gore je započela sprovođenje projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama JIE – Gradovi JIE zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz (SUMSEEC II)“, podržan od strane GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF-EE), projekta “Održive urbane mobilnosti u jugoistočnoj Evrope II (SUMSEEC II)”. Cilj projekta je razvoj održivih, energetskih efikasnih i zelenih transportnih rešenja za gradove JIE, uz korišćenje dobre prakse iz EU/Nemačke i praćenje energetske strategije EU 2030, kao i za održive razvojne ciljeve (naročito u vezi sa ciljem 11- Održivih gradova i zajednica). Gradovi i opštinske asocijacije iz regiona jugoistočne Evrope su partneri u projektu.

Projekat se fokusira na izgradnju kapaciteta i tehničku podršku za kapitalne gradove, kao i na asocijacije opština u jugoistočnoj Evropi, u sprovođenju održivog planiranja urbanog transporta, sa posebnim naglaskom na pripremu održivih urbanih planova mobilnosti (SUMP). Evropska Unija je takođe jak zagovornik SUMP koncepta; SUMSEEC II koristi slične metodologije i smjernice, koje su prilagođene i primijenjene u lokalnom kontekstu. Projekat ima za cilj da se pomognu gradovi u Jugoistočnoj Evropi u razvijanju energetskih efikasnih i održivih  rešenja. Sveukupni cilj projekta je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti opština u vezi sa pristupom održivoj urbanoj mobilnosti, pružanju podrške opštinama u transportnom sektoru.

Imajući u vidu karakter projekta, njegovo trajanje i finansijske mogućnosti i ograničenja, potrebno je odabrati adekvatan  predlog za pripremu rješenja urbane mobilnosti, koji će biti realizovan u  dvije opštine (isključujući Glavni grad) ili u jednom naselju  u opštini, po izboru podnosioca prijave.

U odabranim opštinama realizovaće se po jedan  pilot projekat.

Moguće intervencije su: medijske kampanje, priprema publikacija, video materijali, poboljšanje saobraćajne signalizacije, poboljšanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, razvoj softvera i aplikacija u funkciji unapređenja kvaliteta javnog prevoza, biciklizma, mapiranja i sl. (prihvatljive su i druge intervencije, ako ispunjavaju zadate kriterijume).

Opštine koje obezbjeđuju dodatna/sopstvena sredstva za realizaciju pilot projekta (mjera) imaće prioritet u pogledu ocjene.

Pismo namjere i prijavne obrazce potrebno je ispuniti, pečatirati i skenirati i poslati na i-mejl adrese: marija.kljajic@uom.co.mejasna.sekulovic@giz.de,  do 04.10.2019. do 16.00 časova, sa naznakom: “Održiva Urbana mobilnost u opštinama Crne Gore – prijava za izradu Rješenja urbane mobilnosti  i sprovođenje pilot projekata.”

Selekciona komisija (predstavnici Zajednice opština i GIZ-a) će odabrati dvije jedinice lokalne samouprave (ne uključujući Glavni grad), čije će predlog za pripremu rješenja urbane mobilnosti i  pilot projekat  biti finansirani u iznosu do 12.000.00€.

Pismo namjere možete prezeti ovdje

Obrazac za grad -rješenje urbane mobilnosti možete prezeti ovdje

Obrazac za naselje -rješenje urbane mobilnosti možete prezeti ovdje

Obrazac za pilot projekat možete prezeti ovdje

Kategorija: