Potpisan Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština
12.09.2019

Direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša i Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština.

Potpisivanje Sporazuma rezultat je zajedničkih aktivnosti koje su Poreska uprava i Zajednica opština, u saradnji sa Ministarstvom finansija i opštinama, preduzimale u prethodnom periodu na planu obezbjeđivanja uslova za efikasnije utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda i podizanje nivoa poreske discipline.

Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje partnerstva i unapređenje saradnje u razmjeni službenih podataka i informacija između informacionih sistema Poreske uprave i nadležnih organa lokalne uprave, kako bi se obezbijedila blagovremena, tačna i efikasna evidencija prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa i podigao nivo efikasnosti organa u naplati poreskih obaveza.

Sporazumom je utvrđeno da Poreska uprava dostavlja opštinama podatke iz: Izvještaja o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD), Centralnog registara privrednih subjekata (CRPS); registra osiguranika za PIO i zdravstveno osiguranje; registra finansijskih iskaza; Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) i Rješenja za paušalno oporezivanje (RZPO).

Poreska uprava se, shodno potpisanom Sporazumu, obavezuje da podatke dostavlja nadležnim lokalnim poreskim organima jednom mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, počev od obrazaca podnijetih u septembru 2019. godine i bilansa uspjeha podnijetih za 2018. godinu, uz preuzimanje obaveze za jednokratnim dostavljanjem podataka koji se odnose na IOPPD obrazac za posljednjih pet godina.

Dakle, riječ o širokom obuhvatu službenih podataka povjerljive prirode sa kojima se mora postupati sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom, a mogu se upotrijebiti isključivo u svrhu evidencije, naplate i kontrole naplate poreskih obaveza. Poreska uprava i nadležni organi lokalne uprave su obavezni obezbijediti tajnost i zaštitu podataka u skladu sa propisima kojima se utvrđuje zaštita podataka o ličnosti, poslovna ili službena tajna. Za kvalitet podataka strane potpisnice odgovaraju u okviru svojih nadležnosti.

Uspostavljanjem procesa razmjene službenih podataka u značajnom će se unaprijediti rad lokalnih poreskih organa i obezbijediti efikasnija i ažurnija evidencija prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa u opštinama i, istovremeno, značajno doprinijeti eliminisanju biznis barijera i unapređenju poslovnog ambijenta.

Kategorija: