Održana dvadeseta sjednica Upravnog odbora
26.07.2019

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Zajednice opština održana je 25. jula 2019. godine u Kolašinu. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je razmatrao više informacija o aktivnostima koje se preduzimaju na planu donošenja propisa koji su od posebnog značaja za funkcionisanje i rad opština.

Nakon razmatranja Informacije o aktivnostima na izradi Zakona o vodnim uslugama, Upravni odbor je iskazao neslaganje sa predloženim koncepcijskim rješenjima iz Nacrta Zakona kojim se, suprotno sistemskom okviru kojim se uređuju poslovi i sistem finansiranja u ovoj oblasti, predlaže ukrupnjavanje i regionalizacija vodovoda i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, čime se dovodi u pitanje vršenje osnovnih nadležnosti opština u oblasti pružanja vodnih usluga, a što čini esenciju njihovog postojanja. Takođe, Nacrtom Zakona se Regulatornoj agenciji za energetiku zadržavaju nadležnosti u dijelu cjenovne politike i licenciranja vršioca komunalnih djelatnosti, uz utvrđivanje novih nadležnosti u dijelu nadzora.

Ovako predloženi koncept Nacrta Zakona je, po ocjeni Upravnog odbora, nepotreban eksperiment kojim bi se narušio uspostavljeni sistem podjele nadležnosti između državnih organa i lokalne samouprave i dovelo u pitanje zakonito poslovanje opština u dijelu finansiranja uređenja građevinskog zemljišta i vršenja komunalnih usluga. Upravni odbor se, takođe, saglasio da je davanje nadležnosti Regulatornoj agenciji za energetiku u oblasti vodnih usluga nepotrebno i da se u praksi pokazalo kao neuspješno. Zbog svega navedenog, Upravni odbor predlaže Ministarstvu održivog razvoja i turizma da Zakon o vodnim uslugama postavi na koncepcijskim osnovama koje su usklađene sa pravnim sistemom Crne Gore i zadužio predstavnike Zajednice opština u Radnoj grupi koja radi na pripremi zakona da zastupaju interese opština i stavove Upravnog odbora Zajednice opština.

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima na izradi Zakona o komunalnim djelatnostima, Upravni odbor je podržao koncept novog Zakona i zadužio predstavnike Zajednice opština u Radnoj grupi koja radi na pripremi Zakona da, u skladu sa zaključcima Upravnog odbora, zastupaju interese i potrebe opština.

Zakon o putevima je jako važan za opštine, posebno sa aspekta obezbjeđenja prihoda za finansiranje izgradnje, održavanja i zaštite opštinskih puteva. Upravo iz ovog razloga, Upravni odbor je na sjednici razmatrao Informaciju o izradi novog Zakona o putevima. Zbog značaja Zakona za rad opština i obezbjeđenja sredstava neophodnih za izgradnju, održavanje i zaštitu opštinskih puteva, kao osnovnog preduslova za razvoj svake opštine, Upravni odbor zahtijeva od Ministarstva saobraćaja i pomorstva da u daljem radu na utvrđivanju Predloga Zakona uključi predstavnike opština i Zajednice opština i da, na osnovu analize prihoda po osnovu naknada za korišćenje puteva i troškova za održavanje i zaštitu opštinskih puteva, utvrdi prihode opštinama na nivou koji će pokriti troškove po ovom osnovu, shodno obavezi utvrđenoj Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Takođe, shodno zaključku Komisije za ekonomska pitanja i finansijski sistem od 16.07.2019. godine, Upravni odbor predlaže Ministarstvu održivog razvoja i turizma da rješenja iz Zakona o komunalnim djelatnostima uskladi sa rješenjima iz Zakona o putevima u dijelu finansiranja održavanja i zaštite opštinskih puteva.

Povodom razmatranja Informacije o primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Upravni odbor ponovo zahtijeva od Ministarstva održivog razvoja i turizma da, u cilju stvaranja uslova za bolju primjenu Zakona u praksi, formira Radnu grupu sastavljenu od predstavnika Ministarstva, Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave sa zadatkom da razmotri Inicijativu za izmjene i dopune Zakona, te da, što prije, pripremi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Takođe, zbog značaja za razvoj opština i realizaciju važnih razvojnih investicionih projekata, Upravni odbor traži od Ministarstva održivog razvoja i turizma da, u što kraćem roku, pripremi dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim će se utvrditi kriterijumi na osnovu kojih će opštine biti u mogućnosti da daju olakšice ili vrše oslobađanja investitora od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta prema vrsti i namjeni objekta koji se gradi, shodno Inicijativi koju je Zajednica opština dostavila Ministarstvu.

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima na donošenju opštinskih odluka o lokalnim komunalnim taksama i lokalnim administrativnim taksama, Upravni odbor izražava neslaganje sa načinom postupanja administracije Ministarstva finansija prilikom pripreme mišljenja na predloge odluka dostavljenih od strane opština, često puta ulazeći neosnovano u pitanja koja su autonomno pravo i nadležnost opština, te zahtijeva od Ministarstva finansija da, u pripremi mišljenja na predloge odluka radi davanja saglasnosti od strane Vlade, postupa u okviru zakona, imajući u vidu zakonsku odredbu da Vlada daje saglasnost na visinu tarife za opštinske takse.

Upravni odbor je razmatrao i Informaciju o poslovanju DOO PROCON sa predlogom modela saradnje sa opštinama. Tim povodom, Upravni odbor je preporučio jedinicama lokalne samouprave da koriste raspoložive administrativne i stručne kapacitete PROCON-a na pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata, a eventualnu saradnju na ovom planu urede međusobnim sporazumom, odnosno ugovorom.

Upravni odbor je donio i druge odluke iz svoje nadležnosti.

Kategorija: