Održan radni sastanak predstavnika Poreske uprave Crne Gore i Zajednice opština
27.06.2019

Danas je u prostorijama Zajednice opština održan radni sastanak predstavnika Poreske uprave Crne Gore i Zajednice opština u cilju pripreme i zaključivanja Sporazuma o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština.

Sastanku su prisustvovali: Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština; Miomir M. Mugoša, direktor Poreske uprave; Biljana Jelić, pomoćnica direktora Poreske uprave; Miomir Jakšić, predsjednik Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština i sekretar za finansije Glavnog grada, Milan Šupić, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada i Žana Đukić, sekretarka Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština.

Na sastanku je ocijenjeno da je zaključivanje Sporazuma o saradnji jako važno za unapređenje rada opštinskih organa nadležnih za poslove lokalnih javnih prihoda. Sporazum ima za cilj da se uspostavi i izgradi partnerstvo i osnaži saradnja u razmjeni službenih podataka i informacija između informacionih sistema Poreske uprave i organa lokalne uprave nadležnih za poslove lokalnih prihoda, a koja će doprinijeti blagovremenoj, tačnoj i efikasnoj evidenciji prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa, kao i podizanju nivoa efikasnosti organa u izvršavanju zakonom utvrđenih nadležnosti, što, kao krajnji rezultat, treba da ima veći nivo prihoda u budžetima jedinica lokalne samouprave.

Na sastanku je, takođe, bilo riječi i o drugim aspektima saradnje ovih dviju institucija. Naime, imajući u vidu potrebu jačanja discipline poreskih obveznika i unapređenja rada poreskih organa, direktor Mugoša je istakao da će Poreska uprava, kroz projekat Svjetske banke, značajno unaprijediti softversku komponentu svog rada. Kako su aktivnosti na pripremi projektnog zadatka za nabavku softvera Poreske uprave u toku, zaključeno je da je jako važno da se u rad Radne grupe koja radi na pripremi projektnog zadatka  uključi predstavnik Zajednice opština, kako bi softversko rješenje sadržalo i informacije bitne za rad poreskih organa opština.

Pored toga, bilo je riječi i o aktivnostima koje je potrebno preduzeti kako bi se obezbijedilo povezivanje staža zaposlenim koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, a u radnom su odnosu u opštinama (odnosno njihovim javnim službama) koje su zaključile ugovor o reprogramu poreskog duga. Na ovaj način bi se omogućilo da značajan broj zaposlenih ostvari pravo na penziju, čime bi se doprinijelo smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, što je jedan od ciljeva utvrđenih Planom optimizacije javnog sektora.

Kategorija: