Reagovanje povodom teksta „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine” objavljenog na portalu Vijesti Online
03.12.2018

Povodom teksta objavljenog na portalu www.vijesti.me 01.12.2018. godine pod naslovom „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine“, Zajednica opština Crne Gore ukazuje da je redovna aktivnost stručnog radnog tijela Zajednice na analizi sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgranji objekata i ocjeni potrebe da se određena rješenja unaprijede radi bolje primjene u praksi, zloupotrijebljena od strane neodgovornog i neovlašćenog pojedinca za dnevno-političke potrebe.

Ovim povodom ističemo da Zajednica opština Crne Gore nikada nije saopštila da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata loš Zakon. Naprotiv, nakon utvrđivanja Predloga zakona od strane Vlade, Zajednica opština je izdala zvanično saopštenje da Zakon predstavlja krupan reformski iskorak u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, ukazujući na oblasti koje su posebno dobro uređene.

Rad Odbora, kao stručnog tijela Zajednice opština, kojeg čine predstavnici više opština (sedam) koji se bave poslovima planiranja prostora i izgradnje objekata, na iskustvenoj analizi primjene Zakona u praksi i ocjeni potrebe da se inicira dorada određenih normi, te u dobroj komunikaciji sa resornim ministarstvom i Vladom, obezbijedi unapređenje tih normi radi njihove efikasnije primjene u praksi je očigledno zloupotrebljen u svrhu dnevno-političke potrebe pojedinca i grupe kojoj pripada. Zaista je neodgovorno i krajnje nekolegijalno da pojedinac koji je učestvovao u ovim aktivnostima radni materijal dostavi mediju, koji se na neprofesionalan i tendenciozan način stavlja u funkciju dnevno-političke potrebe. Stavljajući aktivnosti Zajednice opština u kontekst repliciranja izjavi resornog ministra o intertnosti opština u odnosu na sprovođenje zakona u dijelu legalizacije i ciljano kreirajući naslov „Zakon je loš“, zloupotrebljava se Zajednica opština, a njen rad na unapređenju zakonskog okvira se upotpunosti obesmišljava. Pojedinac koji je postupio na ovaj način, mimo svih pravila o radu organa i tijela Zajednice opština i profesionalne etike, očigledno ne shvata suštinu postojanja, način rada i svrhu djelovanja Zajednice opština, da profesionalnim i stručnim pristupom rješavanju problema u partnerstvu sa resornim ministarstvima i Vladom obezbijedi dobar normativni okvir za rad opština.

Zajednica opština se ograđuje od ovakvog načina postupanja i izvještavanja.

Zajednica opština će, shodno utvrđenim pravilima i procedurama rada organa i tijela Zajednice, nakon utvrđivanja konačnog teksta Inicijative, istu dostaviti na razmatranje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i objaviti na sajtu Zajednice opština.

Kategorija: