Dvadeset peti broj biltena „Naša zajednica“
26.12.2018

Iz štampe je izašao dvadeset peti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u posljednjem kvartalu ove godine. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Opštine Bar o najznačajnijim aktivnostima koje će biti u fokusu njegovog četvorogodišnjeg mandata.

Kako su aktivnosti Zajednice opština posebno usmjerene na utvrđivanje adekvatnog zakonodavnog okvira kojim se uređuje sistem finansiranja lokalnih samouprava, u biltenu su predstavljeni osnovni izvodi iz izjašnjenja Zajednice opština na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Predlog Zakona o putevima. Pored toga, bilten sadrži i informacije o aktivnostima koje su Poreska uprava Crne Gore, opštine i Zajednica opština preduzele na planu rješavanja problema izmirivanja zaostalih poreskih obaveza jednog broja opština i njihovih javnih službi.

Zajednica opština je značajnu pažnju u svom radu posvetila analizi sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi, pa je, na osnovu predloga iz opština pripremnjena Inicijativa za izmjene i dopune ovog zakona, čiji su osnovni izvodi predstavljeni u ovom broju biltena.  

Takođe, predstavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština preduzela na međunarodnom planu, gdje su posebno istaknuti zaključci sa jedanaeste sjednice  Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore koji je održan 18.10.2018. godine u Nikšiću i na kojem je konstatovano da je potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces važan preduslov za uspješan proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Na značaj većeg uključivanja lokalnih samouprava u proces evropskih integracija ukazano je i na sastanku Glavnog pregovarača za vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandra Drljevića i Generalnog sekretara Zajednice opština Refika Bojadžića sa saradnicima, o čemu je pisano u ovom broju biltena.

„Naša zajednica“ sadrži kratku informaciju sa potpisivanja Sporazuma o saradnji Zajednica opština Crne Gore i Zajednice opština Republike Turske, a predstavljena je i  saradnja sa Asocijacijom kineskih gradova međunarodnog prijateljstva i Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, kao i učešće predstavnika Zajednice opština na sjednicama, odnosno konferencijama ovih organizacija.

Bilten sadrži glavne zaključke sa osme sjednice Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi, kao i informaciju sa otvaranja prvog akreditovanog programa obrazovanja za sticanje vještina za upravljanje ljudskim resursima. Pored toga, predstavljen je projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda“, koji realizuje Zajednica opština u saradnji sa međunarodnim partnerima. 

 Bilten br. 25 (pdf)

Kategorija: