Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima
10.07.2018

Četvrti sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima, u organizaciji Uprave za kadrove i Zajednice opština, održan je  09. jula 2018. godine u Podgorici. Sastanku je prisustvovalo 59 članova Mreže sa nacionalnog i lokalnog nivoa.

Tema sastanka je bila “Primjena novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi”.

Generalna direktorica Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave, Danijela Nedeljković – Vukčević, ukratko je predstavila Zakon o državnim službenicima i namještenicima, sa posebnim osvrtom na najznačajnije novine u Zakonu, a koje se, između ostalog, odnose na popunu radnih mjesta, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinsku odgovornost, komisije za žalbe, i drugo.

Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu, upoznala je učesnike sa novinama iz Zakona o lokalnoj samoupravi, osvrnuvši se, pored ostalog, i na široka zaduženja jedinica za ljudske resurse.

Iz Uprave za kadrove, Đuro Nikač, pomoćnik direktorice u Sektoru za postupak oglašavanja i praćenja sprovođenja propisa, upoznao je prisutne sa procesom zapošljavanja i Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu, dok je Biljana Petrović Nedović, načelnica Sektora, predstavila obaveze prilikom izrade Kadrovskog plana.

Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice u Sektoru za obuku i razvoj kadrova, govorila je o profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika javne uprave, dok je Bojana Šćepanović, savjetnica u Odsjeku za pripremu i sprovođenje obuka, predstavila prvi akreditovani Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Milena Purlija, pomoćnica direktorice u Sektoru za informacioni sistem kadrova, upoznala je prisutne sa novinama u odnosu na kadrovsku evidenciju, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, sa posebnim akcentom na uvezivanje Centralne kadrovske evidencije sa obračunom zarada. Upoznala je učesnike i da je u toku priprema Analize stanja i prikupljanje podataka koji će koristiti za izradu jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Tema sastanka je pobudila veliko interesovanje, pa je, nakon prezentacija, uslijedila diskusija i brojna pitanja učesnika.

Kategorija: