Posjeta predsjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Zajednici opština
25.07.2018

Predsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Gudrun Molser Tornstrom i generalni sekretar Kongresa Andreasom Kieferom, sastali su se 25. jula t.g. u Podgorici sa potpredsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština Zoranom Srzentićem, predsjednikom Opštine Bar i generalnim sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici generalnog sekretara, Vanja Starovlah i Saša Šćekić.

Predsjednik Srzentić je predstavnike Kongresa upoznao sa radom Zajednice, kao asocijacijom koja doprinosi jačanju sistema lokalne samouprave i pružanju pomoći kroz zastupanje lokalnih vlasti pred centralnim organima, međunarodnim organizacijama i asocijacijama i, prije svega, pomoći prilikom rješavanja realnih problema sa kojima se lokalne vlasti svakodnevno susreću. U tom smislu, naveo je pozitivne primjere saradnje između lokalne i centralne vlasti i ukazao na važnost sporazuma o saradnji sa Vladom Crne Gore iz 2006. godine i Skupštinom Crne Gore iz 2016. godine koje je potpisala Zajednica opština.

Generalni sekretar Zajednice opština je izrazio zadovoljstvo zbog posjete koju je ocijenio kao dobru priliku da napravi osvrt na Izvještaj o lokalnoj demokratiji u Crnoj Gori i preporuke Kongresa. Dokument je poslužio kao odličan instrument podrške u sprovođenju određenih reformi u cilju jačanja lokalne demokratije. Nastavljen je proces reforme lokalne samouprave u smislu preporuka i donesena je nova Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020. Prisutne je upoznao da je donesen i novi Zakon o lokalnoj samoupravi u okviru kojeg je unaprijeđeno više segmenata, a naročio onaj koji se odnosi na održivi službenički sistem u jedinicama lokalne samouprave. Takođe, doneseni su novi Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o planiranju prostora, a uspostavljeno je i novo Ministarstvo javne uprave, kao važna institucionalna podrška za rješavanje problema  lokalne samouprave i brže reforme u ovoj oblasti.

Bojadžić je izjavio da je potrebno sporazume o saradnji Zajednice opština sa Vladom i sa Skupštinom Crne Gore u punom obimu sprovoditi u praksi. Naglasio je da je neophodno konsultovanje lokalne samouprave kada se donose odluke od značaja za njihovo funkcionisanje. Takođe, istakao je da su Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave dali svoje predloge za izmjene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, te da je neophodno prihvatiti te predloge, kako bi se uspostavio održiv sistem  finansiranja lokalne samouprave.

Predstavnici Kongresa su se zahvalili na dobijenim informacijama i, u tom smislu, najavili nastavak pružanja podrške sa ciljem jačanja lokalne demokratije u Crnoj Gori.

Podsjećamo, Crna Gora je postala članica Savjeta Evrope 11. maja 2007. godine. Vlada Crne Gore je u januaru 2008. donijela Akcioni plan saradnje Crne Gore sa Savjetom Evrope, kojim su definisane aktivnosti nadležnih resora i insititucija u cilju pripreme odgovarajućih mjera i instrumenata i praćenja implementacije ključnih preporuka SE. Crna Gora je potpisala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi 24. juna 2005. godine i ratifikovala  je 12. septembra 2008. godine. Povelja je stupila na snagu u Crnoj Gori 1. januara 2009. godine. Crna Gora je potpisala Dodatni protokol Evropske povelje o lokalnoj samoupravi o pravu učešća u poslovima lokalne uprave 16. novembra 2009. godine i ratifikovala ga 1. oktobra 2010. godine, a koji je stupio na snagu 1. juna 2012.godine.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope je konsultativno tijelo Savjeta Evrope koje obezbjeđuje forum gdje izabrani predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti mogu diskutovati o svojim problemima, udruživati svoja iskustva i iznositi mišljenja svojih vlada, savjetuje Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu u vezi svih aspekata lokalne i regionalne politike, blisko sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje predstavljaju lokalne i regionalne vlasti, priprema stalne izvještaje o stanju lokalne i regionalne demokratije u svim državama članicama Savjeta Evrope, kao i u zemljama koje se kandiduju za članstvo u Savjet Evrope.

Nacionalne delegacije su sastavljene od izabranih predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti svake od zemalja članica. Kongres čine 324 člana i 324 zamjenika, svi imenovani na četiri godine, koji predstavljaju preko 200.000 lokalnih i regionalnih vlasti u 47 država članica Savjeta Evrope.