Dvadeset četvrti broj biltena „Naša Zajednica“
20.07.2018

Zajednica opština je objavila dvadeset četvrto izdanje biltena „Naša Zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u prvih šest mjeseci tekuće godine. Bilten informiše javnost o odlukama sa XIV sjednice Upravnog odbora Zajednice opština na kojoj je, između ostalog, Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić izabran za predsjednika Upravnog odbora Zajednice u narednom dvogodišnjem mandatu. Tim povodom, redakcija biltena je obavila intervju sa predsjednikom Grbovićem u okviru kojeg je, između ostalog, bilo riječi o ulozi i značaju nacionalne asocijacije u sistemu reformi lokalne samouprave, viziji njenog daljeg djelovanja na domaćem i međunarodnom planu, realizovanim i planiranim projektima u Opštini Nikšić, te o nizu drugih pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Zajednice opština i, posebno, Opštine Nikšić. 

Imajući u vidu obaveze opština utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi i Vladinim strateškim dokumentima, predstavljene su aktivnosti koje je Zajednica opština preduzela povodom izrade novih modela opštinskim akata: Statut opštine, Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i Poslovnik o radu Skupštine. Takođe, prezentirane su aktivnosti predstavnika opština i Zajednice opština u međuresorskom Timu za izradu Plana optimizacije javne uprave u Crnoj Gori. Bilten sadrži informacije o aktivnostima Zajednice opština na međunarodnom planu sa proljećne sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i Generalne Skupštine NALAS-a, te informacije sa desete sjednice Zajedničkog Savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore.

Kako je legalizacija bespravnih objekata trenutno jedna od najaktuelnijih tema u jedinicama lokalne samouprave, bilten informiše o javnim debatama koje su na ovu temu organizovane u opštinama. Predstavljene su, takođe, inicijative koje je Zajednica opština preduzela na planu jačanja finansija lokalnih samouprava, a koje se odnose na izmjenu zakonodavnog okvira kojim se reguliše sistem oporezivanja nepokretnosti i lokalne komunalne takse, kao sopstvenih prihoda opština. Bilten sadrži Inicijativu Zajednice opština za izmjene i dopune Zakona o komunalnoj policiji koja je prihvaćena od strane Ministarstva javne uprave, a dat je i kratak osvrt na Izjašnjenje na Predlog Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Bilten informiše o stavu opština i Zajednice opština u odnosu na usaglašenost odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva sa Zakonom o putevima, a date su i kratke informacije o podnijetoj Inicijativi za izmjenu IOPPD obrasca i aktivnostima na planu nabavke jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda.

Bilten sadrži i informacije o aktivnostima preduzetim na planu profesionalnog usavršavanja lokalnih službenika i namještenika u prvoj polovini ove godine, kao i o informacije sa VI-te sjednice Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi. Poseban dio biltena posvećen je regionalnim sastancima koji su organizovani povodom problema u implementaciji Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kao i sastancima na kojima su prezentovani modeli opštinskih akata koje je pripremila Zajednica opština kao pomoć opštinama da pripreme svoje akcione planove kako bi se unaprijedila zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i njihovov ukupan društveni položaj, odnosno socijalna inkluzija pripadnika romske i egipćanske populacije i njihovog položaj u lokalnim zajednica. 

  Bilten br. 24 (pdf)

Kategorija: