Zajednička sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave i Odbora za prostorno planiranje
14.12.2017

Odbor za finansiranje lokalne samouprave i Odbor za prostorno planiranje održali su 08.12.2017. godine u Podgorici zajedničku sjednicu na kojoj su razmatrali Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

 Budući da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata počeo da se primjenjuje 14. oktobra 2017. godine, stvoreni su zakonski uslovi za sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata i, istovremeno, uvedeni i novi prihodi opština – između ostalih, i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte. Zajednica opština je, radi pomoći opštinama da blagovremeno uvedu naknadu i time obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje ovog prihoda, u saradnji sa stručnim predstavnicima iz jedinica lokalne samouprave i Ministarstva održivog razvoja i turizma, formirala posebnu stručnu Radnu grupu koja je pripremila Nacrt Modela Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, koji je razmatran na zajedničkoj sjednici odbora Zajednice.

Modelom Odluke se utvrđuju uslovi, visina, način, rokovi i postupak plаćаnjа nаknаdе za  komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, čime se stvaraju preduslovi za kvalitetnu implementaciju Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata na lokalnom nivou i ubiranje ove naknade koja je namijenjena finansiranju uređivanja građeviskog zemljišta u neformalnim naseljima.   

Odbori su jednoglasno prihvatili Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte koji je dostavljen svim opštinama na korišćenje. Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju smjernica i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i donijeti svoje odluke, čime će se obezbijediti uspješnija legalizacija većeg broja bespravnih objekata, kvalitetnije uređenje prostora opštine, odnosno unapređenje uslova i kvaliteta života građana u neformalnim naseljima i ekonomsku valorizaciju bespravnih objekata.

Povodom problema u implementaciji Zakona o porezu na nepokretnosti i Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, a na osnovu pristiglih predloga i sugestija iz opština i zaključka sa prethodne sjednice Odbora za finansiranje lokalne samouprave, pripremljena je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti i Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Inicijativu je pripremila posebno formirana stručna Radna grupa Zajednice opština sastavljena od predstavnika opština koji su direktno uključeni u proces utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti, a razmatrana je na zasebnoj sjednici Odbora za finansiranje lokalne samouprave koja je održana prije zajedničke sjednice dva odbora.

Inicijativom se predlaže unapređenje normi utvrđenih Zakonom o porezu na nepokretnosti i Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti čija je primjena u praksi pokazala određene nedostatke i onemogućavala opštine da efikasno i kvalitetno oporezuju nepokretnosti na svojoj teritoriji.

Nakon diskusije, Odbor je utvrdio tekst Inicijative za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti i Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Inicijativa je dostavljena Ministarstvu finansija na dalje postupanje, a Zajednica opština će pratiti aktivnosti Ministarstva na ovom planu.

Kategorija: