Utvrđen Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
27.12.2017

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je počeo da se primjenjuje 14. oktobra 2017. godine, propisana je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao prihod budžeta jedinica lokalne samouprave koji je namijenjen vršenju poslova uređivanja građevinskog zemljišta i stvaranja uslova za izgradnju objekata. Zakonom je utvrđeno da će opštine prihod po ovom osnovu ubirati do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore. Takođe, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da postojeće Odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta usklade sa odredbama novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i da, prije njenog donošenja, pribave saglasnost Vlade na predlog Odluke.

U cilju obezbjeđenja uslova za primjenu novih zakonskih rješenja na lokalnom nivou i kontinuiteta u ubiranju prihoda od naknade za komunalno opremanje od strane opština, Zajednica opština je, u saradnji sa stručnim predstavnicima iz jedinica lokalne samouprave i Ministarstva održivog razvoja, pripremila Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Model Odluke je razmatran i utvrđen na zajedničkoj sjednici Odbora za finansiranje lokalne samouprave i Odbora za prostorno planiranje koja je održana 26.12.2017. godine u Podgorici.

Modelom Odluke se utvrđuju uslovi, visina, način, rokovi i postupak plаćаnjа nаknаdе za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, čime se stvaraju normativne pretpostavke za efikasno ubiranje ove naknade kao važnog prihoda budžeta opština, čija namjena je utvrđena Zakonom.   

Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta je dostavljen svim opštinama na korišćenje. Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da dâ smjernice i pomogne lokalnim samoupravama u usaglašavanju opštinskih odluka sa novim zakonskim rješenjima.