Održana osma sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore
01.06.2017

U Briselu se u periodu od 31.maja do 1.juna 2017. godine održala osma sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Evropske komisije i Komiteta regiona.

Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO-a: Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice i kopredsjedavajući sa crnogorske strane; Branislav Đuranović, Predsjednik Opštine Danilovgrad i Orhan Šahmanović, Predsjednik Opštine Plav. Sjednici su prisustvovali i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, sekretar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Sekretarijatu Zajednice.

Otvarajući osmu sjednicu ZSO, kopredsjedavajuci Aleksandar Bogdanovic, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opstina je, između ostalog, naglasio da “članstvo u Evropskoj uniji, kao ključni spoljnopolitički prioritet Crne Gore, predstavlja jedan od najvažnijih koraka u pravcu dostizanja stabilnosti i integracije u partnerstva od globalnog značaja. Zato, svaki nacionalni napredak u tom pravcu, snažan je podsticaj za razvoj lokalnih uprava. I otud, danas sasvim jasno uočavamo interes od procesa pristupanja, jer to ujedno znači podsticanje razvojnih procesa na lokalnom nivou – uz upečatljiv doprinos podizanju standarda u pružanju usluga i modernizaciji rada servisa građana. A upravo iz tog interesa proističe i naš zajednički cilj – da, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, obezbijedimo usaglašenost ovih procesa, zahvaljujući čemu će sami gradovi i opštine već sjutra biti nosioci primjene evropskih politika u Crnoj Gori”.

Ambasador Crne Gore pri EU Bojan Šarkić je istakao da je “od prošlog sastanka ZSO, Crna Gora dalje napredovala u procesu pristupanja EU. Otvorena su još četiri poglavlja, i to: Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj; Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor; Poglavlje 13 – Ribarstvo i Poglavlje  19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Ambasador je izrazio nadu da će se na narednoj međuvladinoj konferenciji u junu, otvoriti i dodatna poglavlja u kojima je postignut napredak, i to: Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe”.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je govorio o značaju uključivanja lokalnih samouprava u proces pristupanja i u svim fazama strukturnih reformi „IPA II koja stavlja jak akcenat na strukturne reforme kao osnovu za proces pridruživanja. Strukturne reforme imaju za cilj da pripreme zemlje kandidate/potencijalne kandidate za primjenu standarda EU i obavljanje poslova nakon pristupanja. Ipak, u većini zemalja Zapadnog Balkana, strukturne reforme javne uprave nedovoljno uključuju lokalne vlasti, što je slabost ovog procesa. Zbog uloge koju imaju u svim fazama strukturnih reformi, lokalne i regionalne samouprave i njihove asocijacije treba na sistematičan način aktivno uključiti u proces.“ Svoje je izlaganje  je zaključio porukom da “lokalne samouprave imaju važnu ulogu na putu države prema EU, ali da bi na pravi način odgovorile izazovima i da bi postigle očekivane rezultate, lokalnim samoupravama treba šira podrška, kako od centralnih vlasti, tako i od institucija Evropske unije”.

U okviru teme posvećene održivom prostornom planiranju govorio je Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović koji je, između ostalog, istakao važnost održivog prostornog planiranja kao instrumenta sveukupnog lokalnog razvoja, naročito imajući u vidu ograničenost ovog resursa. Zaštita životne sredine, razvoj javnih funkcija u prostoru, uz ekonomski razvoj jesu prioriteti prostornog planiranja i zato se posebna pažnja mora posvetiti smanjenju negativnih uticaja na prostor i afirmaciji ekoloških aspekata planiranja kako bi buduće generacije mogle da uživaju u zdravoj životnoj sredini. „Izazov prostornog planiranja je obezbeđivanje uslova za privredni razvoj, što omogućava veće javne prihode, a time i više sredstava za važne servise koje pruža lokalna uprava građanima“ – napomenuo je Đuranovic.

Na kraju sastanka je dogovoreno da se deveta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore održi krajem septembra u Danilovgradu.

Na marginama sastanka Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština se susreo sa Francom Šausbergerom, specijalnim savjetnikom komesara Hana kojom prilikom su razgovarali o političkoj situaciji u Crnoj Gori, doprinosu naše države procesu proširenja, kao i budućoj saradnji Komiteta regiona EU i crnogorskih lokalnih samouprava.

Kategorija: