10-godišnjica Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave
15.06.2017

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

 

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima, po materijalnim propisima.

 

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama, odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

 

Posljednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 1/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list CG“, broj 83/16) kojima je produžen rok za naplatu uvećane stope poreza na lična primanja koja su iznad iznosa prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini od 11% na iznos primanja iznad prosječne zarade do 31. decembra 2019. godine;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 83/16 i 2/17) kojima su smanjeni koeficijenti za 8% za zvanja i grupa poslova A, B i C; omogućeno plaćanje komisija i savjeta ustanovljenih zakonom ili odlukom organa lokalne samouprave; omogućeno opštinama da, zbog ograničenja finansijskih kapaciteta, mogu utvrditi niže koeficijente za grupe zvanja od koeficijenata utvrđenih zakonom; utvrđeno da se odredbe ovog zakona ne odnose na zaposlene u privrednim društvima čiji je osnivač ili su u većinskom vlasništvu lokalne samouprave, a koja ostvaruju dobit u poslovanju i uredno izmiruju svoje obaveze; kao i utvrđeno linearno smanjenje koeficijenata za 1% za sve grupe poslova za koje je utvrđen koeficijent veći od 4.10 do 31. decembra 2019. godine za one opštine čiji su budžeti u deficitu;
 • Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“, broj 83/16);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o spomen-obilježjima („Sl.list CG“, broj 2/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 2/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani („Sl.list CG“, broj 2/17);
 • Zakon o upravljanju otpadnim komunalnim vodama („Sl.list CG“, broj 2/17): kojim se po prvi put sistemski uređuje obast upravljanja otpadnim vodama. Zakonom je definisana potreba uspostavljanja aglomeracija i rokovi izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda u zavisnosti od veličine i kapaciteta aglomeracije. Definisano je da će se kolektorski sistemi graditi u skladu sa Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, dok su kao kranji rokovi utvrđeni, i to: 31. decembar 2027. godine, za aglomeracije veće od 15.000 E.S.; 31. decembar 2029. godine, za aglomeracije između 10.000 E.S i 15.000 E.S. i ispuštanja u slatku vodu i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S. i 31. decembar 2029. godine, za ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S. i ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S.;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regularizaciji neformalnih objekata („Sl.list CG“, broj 13/17) kojim je pomjeren rok za primjenu zakona na 31. jul 2017. godine;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi („Sl.list CG“, broj 22/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.list CG“, broj 22/17) kojim je omogućeno uvođenje video nadzora javne površine;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Sl.list CG“, broj 22/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima („Sl.list CG“, broj 22/17);
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje („Sl.list CG“, broj 28/17) kojom su povjereni poslovi nadzora nad eksploatacijom i deponovanjem rječnih nanosa na vodnom zemljištu u kontekstu aktuelnog moritorijuma nad obavljanjem ovih aktivnosti, a u cilju zaštite rječnih vodotoka;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Sl.list CG“, broj 30/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Sl.list CG“, broj 30/17) kojim su privredna društva čiji je osnivač opština izuzeta iz kruga korisnika eksproprijacije;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.list CG“, broj 30/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, broj 30/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 30/17) kojima je utvrđena mogućnost prekoračenja praga zaduženja opština, uz odobrenje Vlade, a u cilju finansiranja kapitalnih izdataka od strateškog značaja za opštinu, odnosno državu;
 • Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu („Sl.list CG“, broj 31/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama („Sl.list CG“, broj 31/17);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravama i slobodama („Sl.list CG“, broj 31/17) kojim je utvrđena obaveza opštinama u kojima pripadnici manjine čine najmanje 5% ukupnog stanovništava, prema rezultatima dva poslednja uzastopna popisa, da uvedu jezik te manjine kao službeni jezik, da obezbjede učešće manjine u donošenju programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih planova, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana i urede način i postupak učešća manjina u vršenju javnih poslova;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl.list CG“, broj 31/17) sa odloženom primjenom od 1. septembra 2018. godine, kojim se osniva nova Opština Tuzi izdvajanjem opštine u okviru Glavnog grada iz Glavnog grada;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Sl.list CG“, broj 31/17), u cilju usklađivanja ovog zakona sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl.list CG“, broj 31/17).

 

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_jun 2017. (PDF dokument)