Konstituisan Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština
07.04.2017

U Podgorici je 7. aprila 2017. godine održana prva/konstitutivna sjednica Odbora za društvene djelatnosti u novom sazivu.

Za predsjednicu Odbora izabrana je Saida Čikić, sekretarka Sekrtarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, a za potpredsjednicu Odobra Ivana  Vučinić, pomoćnica sekretara za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.

Shodno Odluci Upravnog odbora Zajednice opština, sastav Odbora, pored Saide Čikić i Ivane Vučinić čine i  Jovanka Lepetić, načelnica Službe za upravljanje ljudskim resursima Opštine Herceg Novi, Slađana Knežević, sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Žabljak, Dejan Vuković, glavni administrator Opštine Danilovgrad,  Tijana Čađenović, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Kotor i Mirosava Nedić, savjetnica I u Opštini Kolašin. 

Mandat predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora, saglasno Statutu Zajednice, traje četiri godine.

Odbor je donio Poslovnik o radu Odbora za društvene djelatnosti, kojim je uređena organizacija i način rada, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad  Odbora.

Odbor je utvrdio aktuelne teme koje će se razmatrati na narednim sjednicama, posebno zakonska i strateška dokumenta iz oblasti društvenih djelatnosti koja su u pripremi ili su već  usvojena, a sa aspekta obaveza jedinica lokalne samouprave po tim dokumentima.

Imajući u vidu da su poslovi lokalne samouprave u oblasti drušvenih djelatnosti usmjereni, prije svega, na pružanje usluga i unapređenje kvaliteta  života  građana kroz obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje prava manjina i manjinskih naroda, rodne ravnopravnosti, jednakog tretmana i uključenosti osoba sa invaliditetom, Roma i Egipćana, socijalne i dječje žaštite  i dr., Odbor je zaključio da je potrebno posvećeno raditi u radnim grupama obrazovanim za pripremu i izradu adekvatnog zakonodavnog i strateškog okvira u ovoj oblasti na nacionalnom nivou,  a koje su uključeni predstavnici Zajednice opština, kao i  na realizaciji utvrđenih  ciljeva na promociji i zaštiti prava građana u lokalnoj zajednici, kroz pripremu  modela akata na nivou Zajednice opština,  koji će biti od pomoći za uređivanje ovih pitanja na lokalnom nivou.

Kategorija: