Izabrano novo rukovodstvo organa Zajednice opština
27.01.2017

Na V sjednici Skupštine Zajednice opština održanoj 27.01.2017. godine u Podgorici,  izabarano je rukovodstvo organa Zajednice opština na mandatni period od dvije godine.

Za predsjednika Skupštine Zajednice opština ponovo je izabran Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica  Slavoljub Stijepović, a za potpredsjednike Skupštine izabrani su Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane i Ivan Novosel, predsjednik Skupštine Opštine Tivat.

Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Gradonačelnik Prijestonice Cetinje  Aleksandar Bogdanović, a za potpredsjednike Aleksandar Žurić, predsjednik Opštine Bijelo Polje i dr Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar.

Skupština Zajednice izabrala je i Nadzorni odbor. Funkciju predsjednika Nadzornog odbora obavljaće Dejan Medojević, predsjednik Opštine Mojkovac, dok su za članove izabrani  Branislav Đuranović, predsjednik Opštine Danilovgrad i Veselin Vukićević predsjednik Opštine Žabljak.

Skupština Zajednice donijela je Statut Zajednice opština, kao najvažniji pravni akt kojim se uređuje organizacija i način rada Zajednice opština, kao nacionalne asocijacije jedinica lokalne samouprave.

Skupština je razmatrala  Izvještaj o radu Zajednice opština za 2016. godinu sa Planom rada za 2017. godinu.

Generalni sekretar Zajednice Refik Bojadžić, upoznao je članove Skupštine sa glavnim aktivnostima kojima se Zajednica bavila tokom 2016. godine. Posebno je ukazao na rezultate koji su ostvareni tokom 2016. godine, a koji su od posebnog značaja za dalji rad i unapređenje stanja u oblasti lokalne samouprave, i to:

 • Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016 -2020 utvrđeni su ciljevi koji treba da dovedu do unapređenja položaja i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave u sistemu javne uprave;
 • Formirano Ministarstvo javne uprave, čime će opštine dobiti jaču institucionalnu podršku za rješavanje problema koje imaju u radu, što je preduslov za brže reforme u oblasti lokalne samouprave;
 • Insitucionalizovana saradnja Zajednice opština sa Skupštinom CG, kao zakonodavnim organom, čime su ojačane mogućnosti opština da učestvuju u kreiranju adekvatnog zakonskog okvira za njihovo efikasnije funkcionisanje;
 • Donešen Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o regularizaciji neformalnih objekata, čime se obezbjeđuju normativne pretpostavke za bolje funkcionisanje opština i osnaživanje lokalnih finansija; 
 • Konsolidovana finansijska situacija u opštinama i stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje opštinskih organa i javnih službi;
 • Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta zadržana u sistemu lokalnih javnih prihoda kao bitan prihod budžeta opština, koji je namijenjen za finansiranje troškova opremanja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture;
 • Kupljen odgovarajući poslovni prostor i obezbijeđeni adekvatni uslovi za rad Zajednice.

Skupština je razmotrila i Plan rada Zajednice za 2017. godinu koji je koncipiran na osnovu obaveza koje proizilaze iz strateških dokumenata, a planirane aktivnosti treba da obezbijede ostavarivanje strateških ciljeva Zajednice opština.

Planom rada za 2017. godinu, kao prioritetne aktivnosti, planirane su:

 • Rad na ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020, koji se tiču reformi i unapređenja položaja i uloge lokalne samouprave u sistemu javne uprave;
 • Izrada Analize o funkcionisanju i problemima lokalne samouprave u Crnoj Gori, u postojećem normativnom okviru, sa predlogom mjera za njeno unapređenje;
 • Donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim će se otkloniti nedostaci i problemi uočeni u primjeni važećeg zakona, što je pretpostavka za ubrzanje reformi i efikasnije funkcionisanje lokalne samouprave;
 • Dalji rad na stabilizaciji lokalnih javnih finansija i kreiranju održivog modela finansiranja lokalne samouprave;
 • Dalji rad na stvaranju pretpostavki za implementaciju Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, kako bi se obezbijedili uslovi za uspješnu implementaciju zakona i osnažile opštinske finansije;
 • Rad na izradi jedinstvenog softvera za administriranje poreza na nepokretnosti i komunalne naknade, za sve opštine u Crnoj Gori, čime će se na najkonkretniji način pružiti podrška opštinama da efikasno ubiraju i značajno uvećaju prihod po navedenom osnovu kroz potpunu i ažurnu bazu podataka i moderniji rad na administratiranju ovih prihoda;
 • Dalji rad na ustanovljenju mehanizma finansijske podrške opštinama za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz EU sredstava;
 • Rad na unapređenju međuopštinske i međunarodne saradnje;
 • Rad na jačanju stručnih i administrativnih kapaciteta lokalnih službenika i namještenika i izabranih predstavnika kroz obuke;
 • Rad na daljem jačanju kapaciteta Zajednice.

Generalni sekretar je, takođe, naglasio da će Zajednica opština, u skladu sa Programom rada Vlade za 2017. godinu, učestvovati u pripremi i donošenju strateških dokumenata i zakonskih propisa koji su od interesa za sistem lokalne samouprave i funkcionisanje i rad opština, kao i u programima i projektima međunarodnih organizacija i donatora za koje procijeni da su od interesa za unapređenje stanja u lokalnoj samoupravi.

Skupština Zajednice opština je jednoglasno prihvatila Izvještaj o radu Zajednice opština za 2016. godinu, uz ocjenu da je tokom 2016. godine ostvaren jedan broj strateških ciljeva koje su organi Zajednice definisali kao značajne za lokalnu samoupravu. Skupština je podržala i donijela Plan rada Zajednice opština za 2017. godinu.

Skupština je razmotrila i jednoglasno usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2016. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, uz ocjenu da se tokom 2016. godine racionalno i domaćinski raspolagalo sredstvima Zajednice, te su ostvarene uštede na većini pozicija Finansijskog plana, koja sredstva će se usmjeriti za realizaciju aktivnosti planiranih u 2017. godini. Skupština je donijela Finansijski plan Zajednice za 2017. godinu.

Skupština se upoznala sa problemima sa kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave vezano za primjenu Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ključni problem predstavlja odredba člana 12 Zakona o sprečavanju korupcije kojom su utvrđena ograničenja za vršenje više javnih funkcija, a u stavu 2 funkcija odbornika svrstava se u rangu najviših državnih funkcija predsjednika države, predsjednika i članova Vlade, sudija Ustavnog suda, poslanika, te odbornik ne može vršiti nijedu drugu javnu funkciju uključujući i članstvo organa upravljanja, javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država ili opština vlasnik. Takođe odredba stava 3 člana 12 kojom je propisano da javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju odbornika, izaziva brojne dileme i različita tumačenje i primjenu u praksi. Ovakve norme znatno sužavaju prostor i mogućnost da se sačini kvalitetna lista odbornika sa stručnim i prepoznatljivim kandidatima koji mogu kvalitetno reprezentovati građane u skupštini opštine kao mjestu gdje se donose najznačajnije odluke za lokalno stanovništvo. Takođe, pogrešnim tumačenjem Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dovodi se u pitanje isplata odborničke naknade odbornicima, što dodatno usložnjava problem, destimuliše rad odbornika i dovodi u pitanje rad lokalnih skupština.

Ocjenjujući problem jako važnim, Skupština Zajednice je zadužila nadležna radna tijela Zajednice da detaljno sagledaju zakonska rješenja u ovoj oblasti, te da pripreme i podnesu inicijativu za izmjenu predmetnih zakona nadležnim državnim organima i o tome upoznaju Upravni odbor i Skupštinu.

Kategorija: