Zajednička sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave i Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
10.05.2016

?????????????

Komisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održale su 10.05.2016. godine u Podgorici zajedničku sjednicu na kojoj je razmatrana Studija zemljišne politike. Studija treba da da osnovu za izradu izmjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a takođe obrađuje i pitanja koja su od posebnog značaja za stvaranje održivog sistema uređenja prostora i izgradnje objekata zasnovanog na stabilnim izvorima njegovog finansiranja.

Komisije Zajednice su pripremile Izjašnjenje na Studiju zemljišne politike i dostavile ga Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao obrađivaču.

U opštem dijelu Izjašnjenja, konstatovano je da Studija zemljišne politike na sveobuhvatan način analizira stanje u oblasti upravljanja zemljištem i njegovog finansiranja, što predstavlja njen poseban kvalitet. Analiza pokazuje da je upravljanje zemljištem jedan od najvećih izazova za državu i lokalnu samoupravu koji generiše kvalitet uslova za život i rad građana i poslovanje privrednih subjekata. Kvalitetna zemljišna politika, stabilni uslovi i jasna pravila poslovanja  preduslov su za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenja investicija.

Studija je ukazala da postojeći finansijski okvir za finansiranje zemljišne politike nije primjeren, te da je neophodno unaprijediti zakonodavnu regulativu u ovoj oblasti i obezbijediti adekvatan izvor finansiranja koji će odgovoriti izazovima postizanja vizije razvojne zemljišne politike – kompletno opremljeno građevinsko zemljište prije početka investicija.

Studija po prvi put utvrđuje novi model finansiranja komunalnog opremanja građevinskog zemljišta kroz uvođenje naknade za građenje i komunalni doprinos, pri čemu se preporučuje da „naknadu za komunalno opremanje kao dosadašnji instrument zemljišne politike treba primjenjivati dok se ne sagledaju efekti primjene predloženog modela rente i razvojne naknade i stvaranje mogućnosti da se kroz poresku politiku obezbijede dovoljna sredstva za navedene namjene“. Zajednica opština izražava zadovoljstvo što je Studija prvi zvanični dokument kojim se konstatuje da donošenje planskog dokumenta utiče na promjenu vrijednosti nepokretnosti. Značajan instrument zemljišne politike predstavlja i realokacija, odnosno promjena vrijednosti kroz prenamjenu zemljišta, kojom se u značajnoj mjeri  može doprinijeti njegovom namjenskom korišćenju i efikasnijoj valorizaciji kroz ostvarivanje principa zaštite javnog interesa i zaštite privatnog interesa a ne na štetu javnog interesa, te stvoriti pretpostavke za bolje uslove života i rada građana i poslovanja privrednih subjekata.

Zajednica opština Crne Gore smatra da dobra zemljišna politika mora biti u potpunosti sadržana u katastru nepokretnosti i kvalitetno uvezana sa organima lokalne upave zaduženim za poslove komunalnog opremanja i ubiranja lokalnih prihoda, kako bi se obezbijedila neophodna baza podataka za oporezivanje nepokretnosti i eventualno ubiranje komunalnog doprinosa. Zemljišna politika zasnovana na ovim osnovama će omogućiti organizovanje i funkcionisanje lokalnih zajednica po mjeri i potrebama građana i privrednih subjekata.

Pored načelnih konstatacija, date su određene konkretne primjedbe i predlozi radi unapređenja sadržaja Studije zemljišne politike koja treba da posluži kao osnova za pripremu novih zakonskih rješenja iz oblasti zemljišne politike u Crnoj Gori.

 Izjašnjenje_Studija zemljišne politike

Kategorija: