Druga dijalog platforma za upravljanje čvrstim otpadom razmatrala procjenu uticaja na životnu sredinu i ekonomiju
11.03.2016

II platforma za dijalog - mart 2016

Druga dijalog platforma u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 9-10. marta 2016. godine u Dubrovniku, u organizaciji Udruženja opština Republike Hrvatske. Platforma je organizovana sa ciljem da se razmotri procjena uticaja na životnu sredinu i ekonomiju kao osnova za razvoj predloga Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u prekograničnom kontekstu u regionu jadranske obale.

Na platformi su razmatrane i Metodologija monitoringa morskog otpada i izvora morskog otpada, kao i uloge i odgovornosti zainteresovanih subjekata. Učesnici platforme su se usaglasili da se organizuje monitoring obala, kao i da se kroz sinhronizovanu akciju utvrdi količina i sastav morskog otpada koji isplivava na plaže koje su prepoznate kao najugroženije u našem pilot regionu. Pored toga, razmatrani su i koncepti sakupljanja i recikliranja otpada u ruralnim naseljima, sa akcentom na organizovano sakupljanje otpada nastalog u turističkoj privredi. Nastavljen je proces formulisanja preporuka na utvrđivanju politika koje se odnose na integrisano upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim oblastima, koji je iniciran na Prvoj dijalog platformi održanoj u novembru 2015. godine u Baru, Crna Gora.

Posebno interesovanje učesnika Dijalog platforme privukla je prezentacija recikliranja plastike u Republici Hrvatskoj kroz sistem povratnih ambalaža koji se organizuje uz podršku hrvatskog Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. U tom kontekstu su razmatrane mogućnosti i zakonska ograničenja za uspostavljanje ovog sistema u drugim zemljama pilot regiona, čime bi se značajno smanjila količina otpada koji se odlaže na deponije i povećao procenat reciliranja.

Mapa regiona

Druga platforma za dijalog je okupila predstavnike devet opština/gradova i njihovih komunalnih preduzeća iz četiri pilot zemlje: Slivno i Mljet, Hrvatska; Neum, Bosna i Hercegovina; Herceg Novi, Bar i Ulcinj, Crna Gora; Skadar, Vau i Dejes i Lješ, Albanija.

Pored njih, na platformi su učestvovali akteri relevantni za adekvatno spovođenje Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u lokalnom i prekograničnom kontekstu kao što su međunarodini i nacionalni eksperti za upravljanje čvrstim otpadom, predstavnici centralnih vlasti, privatni operateri, civilno društvo i asocijacije lokalnih vlasti pilot zemalja.

Delegaciju Crne Gore se činili: Danijela Đurović, nacionalni ekspert za upravljanje otpadom; Danijela Vlaović i Sofija Jokić, predstavnice Opštine Herceg Novi; Milo Markoč, predstavnik Opštine Bar; Božidar Kuburović, predstavnik JP Komunalne djelatnosti Bar; Avdula Derviši, predstavnik Opštine Ulcinj; Senad Kolari, predstavnik JP Komunalne djelatnosti Ulcinj i Sanja Živković, predstavnica Zajednice opština Crne Gore.

Projekat „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ realizuju NALAS i SWG, uz finansijsku podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Zajednica opština Crne Gore je uključena u realizaciju projektnih aktivnosti.