Završena šestodnevna obuka na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“ za lokalne službenike središnjeg regiona
05.02.2016

obuka Eu projektiNa zahtjev jedinica lokalne samouprave središnjeg regiona, Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, a uz podršku Glavnog grada Podgorica, organizovala obuku na temu Izrada i upravljanje EU projektima. Obuka se realizovala uPodgorici, u okviru dva modula, u trajanju od po tri radna dana, 21-23.12.2015. i 01-03. februar 2016. godine.

Predavači na obuci su bili Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i šef Tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad i Sanja Todorovićšef Zajedničkog tehničkog sekretarijata prekograničnih programa Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo. Predavači posjeduju veliko iskustvo u izradi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz fondova EU.

Cilj obuke je bio da se ojačaju kapaciteti jedinica lokalnih samouprava za apliciranje za korišćenje sredstva EU fondova za realizaciju projekata od značaja za njihov razvoj. Obuci je prisustvovalo 27 polaznika.

Program obuke bio je prilagođen potrebama polaznika i njime su obuhvaćene sve faze projektnog ciklusa. Obuka je prvenstveno bila usmjerena na praktični rad, pa su polaznici, podijeljeni u četiri grupe, razvijali konkretne projektne ideje iz različitih oblasti: sistemska podrška licima sa invaliditetom, zaštita i spasavanje, mladi i nezaposlenost i zaštita životne sredine. Upoznali su se sa opštim karakteristikama logičke matrice, a kroz rad u grupama, razvijali su nacrte matrice logičkog okvira za projekte, obuhvativši sve korake: analizu konteksta, analizu zainteresovanih strana, SWOT analizu organizacije, analizu problema-problemsko drvo, drvo ciljeva, kao i druge značajne korake.

U drugom dijelu obuke učesnicima je predstavljen primjer poziva za projekte i detaljno je pojašnjeno uputstvo za podnošenje projektnih zahtjeva. Polaznici su se upoznali sa sadržajem i metodom popunjavanja aplikacionog formulara, pojedinačno kroz svaku stavku, nakon čega su imali zadatak da formular sami popune. Posebno je naglašen dio koji se odnosi na opravdanost, odnosno relevantost projekta.

Detaljno je predstavljena metodologija prilikom izrade projekta, kao i metode implementacije projekta, način monitoringa i evaluacije, organizaciona struktura tima koji radi na projektu i ostali značajni segmenti procesa pripreme i apliciranja. Učesnicima je objašnjena metodologija planiranja budžeta projekta i način dokazivanja održivosti projekta.

Evaluacioni formulari su pokazali da su učesnici ocijenili obuku kao izuzetno kvalitetnu i korisnu za njihov dalji rad, kao i da je obuka značajno doprinijela unapređenju njihovog znanja u ovoj oblasti. Pohvalili su stručnost, pripremljenost i posvećenost predavača. Naglasili su posebno korisnim to što su u okviru svake vježbe predavači navodili primjere iz prakse projekata koje su sprovodili, naglašavajući probleme sa kojima su se susretali u postupku njihove izrade i davali precizna objašnjenja na pitanja učesnika. Učesnici su pohvalili Zajednicu opština za dobru organizaciju obuke i spremnost da odgovori na potrebe opština.

Nakon obuke, svim polaznicima će biti dostavljen materijal koji je korišćen na samoj obuci, i dodatna literatura koja će biti od koristi pri pisanju projekata, kao i web adrese za informisanje o konkursima.

Svaki učesnikkoji je prošao oba modula obuke dobiće sertifikat o uspješno završenoj obuci na temu Izrada i upravljanje EU projektima“.

Kategorija: