Izborni panel donio odluku o najboljim praksama za 2015. godinu
21.12.2015

Najbolje prakse 2015Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović, (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Snežana Mugoša, (Ministarstvo finansija), Snežana Mijušković, (Komisija za društvene djelatnosti) i Svetlana Laušević, (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori), u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, na sjednici održanoj u Podgorici 11.12.2015. godine, donio je

 O D L U K U

o

izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori  za 2015. godinu

 1. Najbolja praksa u oblasti „Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica“ je praksa:

  •  Opštine Žabljak Domaćinskim odnosom prema održivim finansijama opštine Žabljak

2.  Najbolja praksa u oblasti „Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou“  je  praksa:

  •  Opštine Budva „Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou  kroz vođenje elektronske kadrovske evidencije“

 3. Najbolja praksa u oblasti Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima je  praksa:

  •     Opštine Petnjica – Uspostavljanje institucionalnog modela za bolje informisanje i saradnju iseljenika građana i Opštine Petnjica    

4. Najbolja praksa u oblasti Žensko preduzetništvo na lokalnom nivouje praksa:

  •  Opštine Bijelo PoljeEkonomski osnažene žene  =  ekonomski osnaženo društvo

5. Najbolja praksa u oblasti Inicijative namijenjene mladima na lokalnom nivouje praksa:

  • Opštine Berane„Formiranje Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO i osnivanje Savjeta mladih opštine Berane“

 

Izborni panel je donio odluku da dodijeli specijalnu nagradu u oblasti Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica“

  • Opštini Berane za praksu Uvođenje obračunske osnove vođenja budžetskog računovodstva i uspostavljanje internog kontrolora za praćenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama“ 

Obrazloženje

Kategorija: