Radionica o procjeni regionalnog prekograničnog uticaja upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima
21.10.2015

radionica IgaloU Herceg Novom je 21. oktobra 2015. godine, u organizaciji Zajednice opština, održana Radionica o procjeni regionalnog prekograničnog uticaja upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim i priobalnim područjima. Cilj radionice je bio da se prepoznaju uzroci i efekti uticaja neadekvatnog postupanja sa čvrstim otpadom. Učešće u radu su uzeli predstavnici: lokalne uprave i komunalnih preduzeća pilot opština Bar, Herceg Novi i Ulcinj; Ministarstva održivog razvoja i turizma; Udruženja komunalnih preduzeća, zatim predstavnici privrede koji imaju licence za sakupljanje određenih frakcija čvrstog otpada, kao i nevladinog sektora koji je aktivan u oblasti životne sredine. Radionicom je moderirala Danijela Đurović, nacionalni ekspert Zajednice opština, uz podršku Ane Petrovske, regionalnog eskperta Stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj (SWG).

Nakon predstavljanja metodologije procjene uticaja, koja se sastoji od osnovne analize, procjene uticaja i predlaganja mjera za smanjenje uticaja, a čiji je krajnji cilj izrada integrisanog modela upravljanja čvrstim otpadom u pilot regionu, usllijedila je plodonosna rasprava svih učesnika koji su regionalnom i nacionalnom ekspertu dali smjernice i sugestije u pogledu sadržaja početne analize, proizvodnje otpada i njegovog sastava, praksi upravljanja otpadom, ekoloških crnih tačaka i zagađujućih faktora, prioritetnih tokova otpada, kao i migracionih puteva i pokretača uticaja. Poseban fokus u utvrđivanju ekoloških crnih tačaka stavljen je na nelegalna odlagališta komunalnog otpada i građevinskog otpada, kao i na prepoznavanje vodenih tokova koji su često mjesto nekontrolisanog odlaganja otpada i/ili migracioni putevi otpada.

Na osnovu utvrđene metodologije procjene uticaja, unaprijeđene sugestijama sa nacionalnih radionica koje su održane ili će do kraja oktobra biti održane u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, regionalni ekspert, u saradnji i uz podršku nacionalnih eksperata, izradiće procjenu prekograničnih uticaja upravljanja čvrstim otpadom. Procjena uticaja poslužiće kao osnova za izradu integrisanog modela upravljanja čvrstim otpadom, predloga mjera za izmjene postojećih nacionalnih politika u ovoj oblasti, kao i predloga projektnih ideja za rješavanje nekih od mjera utvrđenih integrisanim modelom.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“,koji sprovode tri glavna partnera: NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), SWG (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Zajednica opština Crne Gore je jedan od partnera na sprovođenju projektnih aktivnosti u Crnoj Gori.

Prezentacija_procjena regionalnog prekograničnog uticaja čvrstog otpada_priobalno područje

Kategorija: