Obuka „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“
15.04.2015

obuka bpNa osnovu Plana realizacije obuke za period februar-april 2015.godine, Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala obuku na temu „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“.

Na ovu temu organizovane su tri regionalne obuke, u Podgorici 25.marta, Baru 01.aprila i u Bijelom Polju 06.aprila 2015.godine. Ciljna grupa su bili sekretari i službenici opštinskih sekretarijata za finansije, kao i zaposleni u drugim opštinskim sekretarijatima i korisnici sredstava opštinskih budžeta koji učestvuju u procesu planiranja i izvršenja budžeta. Ukupno je prisustvovalo 43 polaznika.

Predavači na obuci su bili predstavnici Ministarstva finansija: Nina Blečić, iz Direkcije za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrola i  Snežana Mugoša, iz Direktorata za budžet.

Nina Blečić je predstavila koncept unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, koji je razvila Evropska Komisija kako bi pomogla zemljama koje se pripremaju za ulazak u Evropsku Uniju da unaprijede svoje sisteme upravljanja javnim sredstvima (nacionalnim i sredstvima EU) u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom. Cilj koncepta jeste da se osigura dobro upravljanje javnim sredstvima, vršenje kontrola troškova, da se obezbijedi vrijednost za novac poreskih obveznika. Polaznici su se detaljno upoznali sa svim segmentima sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) – finansijskim upravljanjem i kontrolom (FMC), funkcionalno nezavisnom i decentralizovanom unutrašnjom revizijom (UR) i centralnom jedinicom za harmonizaciju (CHU). Ukazano je na obavezu jedinica lokalne samouprave da odrede koordinatora za sprovođenje FMC, a dat je osvrt i na oblast upravljanja rizicima.

bar (2)Snežana Mugoša je u drugom dijelu obuke predstavila cjelokupan proces pripreme i izvršenja državnog budžeta, koji je uvezala sa postupkom pripreme i donošenja opštinskih budžeta.  Govorila je o zakonodavnom okviru koji se odnosi na ovaj proces, kao i nizu drugih dokumenata i smjernica neophodnih za donošenje budžeta. Ukazala je na poštovanje kriterijuma fiskalne politike prilikom planiranja i izvršenja budžeta, zatim na strukturu, sadržaj i proces planiranja budžeta, sa posebnim osvrtom na smjernice fiskalne politike, osnovne makroekonomske indikatore, limite potrošnje i druga pitanja koja su od značaja za proces pripreme budžeta. Osvrnula se i na proces planiranja kapitalnog budžeta, kao i na veliki set pitanja koja se odnose na izvršenje budžeta i pripremu završnog računa. Posebnu pažnju u svom izlaganju je posvetila pitanju donošenja budžeta opštine, izvore finansiranja, pravila planiranja budžeta opštine, probleme kod planiranja prihoda i rashoda, zaduživanja, kao i na sadržaj završnog računa budžeta opštine.

Kategorija: