Sastanak u susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji
18.02.2015

Sastanak komunalnih policija_feb 2015U susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji a u okviru pripreme podzakonskih akata za njegovu primjenu, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da pripreme Plan unutrašnje reorganizacije, na čiji sadržaj će značajno uticati struktura službi komunalnih policija, Zajednica opština je 18. februara 2015. godine u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovala sastanak načelnika Komunalnih policija. Sastanak je organizovan na inicijativu načelnika komunalnih policija Kotora, Bijelog Polja, Budve i Podgorice.

Dragana Ranitović, Direktorica za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ministarstva unutrašnjih poslova, podsjetila je prisutne da je Zakon o komunalnoj policiji usvojen 26. decembra 2014. godine i da će se početi primjenjivati 3. oktobra 2015. godine. U tom prelaznom periodu, zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova i svih jedinica lokalne samouprave jeste da kroz donošenje podzakonskih akata i stručnu i organizacionu pripremu komunalnih policija stvore uslove za puno i efikasno sprovođenje Zakona.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, istakao je značaj zakonskih rješenja za kvalitetno obavljanje komunalnog nadzora i obezbjeđenje komunalnog reda u opštinama. On je, takođe, dao kratak pregled obaveza opština koje treba da se sprovedu do početka primjene zakona a koje se odnose organizacione aktivnosti i obuke komunalnih policajaca. Poseban akcenat je stavio na okolnost da je Zakon o komunalnoj policiji donijet krajem godine posle usvajanja opštinskih odluka o budžetu, te da se postavlja pitanje finansiranja poslova i aktivnosti koji su preduslov za sprovođenje Zakona. Za prevazilaženje ovog problema neophodna je dalja saradnja Ministarstva i Zajednice opština, pogotovo u dijelu pružanja opšteg dijela obuka komunalnim policajcima.

Tanja Tripović, pomoćnik direktora Policijske akademije je istakla da je Policijska akademija jedina licencirana ustanova u Crnoj Gori za pružanje obuka bezbjedonosnim službama uključujući i komunalnu policiju. Opšti dio obuka komunalnih policajaca je utvrđen u nastavni program Policijske akademije. Međutim, da bi se utvrdio posebni dio obuke za komunalne policajce koji se odnosi na nadležnosti komunalne policije, postupanje na terenu i u vanrednim situacijama potrebno je da se usvoji Zakon o komunalnim djelatnostima, kao i da se u saradnji sa lokalnim samoupravama precizira sadražaj programa obuke. Takođe je ukazala da predavači Policijske akademije nemaju potrebna znanja za pružanje posebnog dijela obuke za komunalne policajce te da bi trebalo u tom slučaju angažovati eksterne predavače.

Načelnici komunalnih policija su u diskusiji koja je uslijedila ukazali na: osjetljivost zakonom utvrđenih ovlašćenja koja se odnose na upotrebu sile i ograničavanje osnovnih ljudskih prava; dilemu u pogledu razgraničenja nadležnosti između komunalne policije i komunalne i drugih opštinskih inspekcija; zvanja komunalnih policajaca koji nijesu prepoznati Zakonom o državnim službenicima i namještenicima; finansijski uticaj Zakona na opštinske budežete za potrebe obuka, reorganizacije, opreme, sredstava, vozila i prostorija, kao i niz drugih pitanja od značaja za efikasno funkcionisanje službi komunalne policije.

Olivera Grbović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, ukazala je da je intencija Zakona bila da se razdvoje komunalna policija i komunalna i druge opštinske inspekcije. U tom pogledu, opštine, svojim aktima o organizaciji organa i službi lokalne uprave, treba da utvrde da li će komunalna i druge opštinske inspekcije biti organizaciono u okviru resornih sekretarijata ili će obrazovati poseban organ lokalne uprave za vršenje inspekcijskog nadzora.