Održan treći regionalni konsultativni sastanak
24.12.2014

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, uz podršku TACSO Kancelarije, organizovala je treći regionalni  Konsultativni sastanak na temu „Ostvarivanje odnosa i razvijanje saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija“, koji je održan u Bijelom Polju, 24.og decembra 2014. godine.

Konsultativni sastanak organizovan je za opštine: Andrijevica, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Berane, Rožaje, Plav, Petnjica, Gusinje i za predstavnike nevladinih organizacija koje djeluju  na području tih opština.

Sastanak je održan u cilju realizacije mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za realizaciju Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, unapređenja normativnog i institucionalnog okvira za ostvarivanje i razvijanje saradnje jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija, boljeg informisanja i veće uključenosti nevladinih organizacija u proces planiranja, donošenja odluka, utvrđivanja i implementacije lokalnih javnih politika, kao i radi razmjene iskustva i prenošenja dobrih praksi  u  jedinicama lokalne samouprave.

Poziv za učešće na sastanku u jedinicama  lokalne samouprave upućen je: predsjednicima i sekretarima skupština, glavnim administratrorima, starješinama organa lokalne uprave i kontakt osobama za saradnju sa nevladinim organizacijama.

U uvodnom obraćanju učesnicima sastanka su se obratili: Refik Bojadžić,  Generalni sekretar Zajednice opština, Ivan Šikmanović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama,Generalnog Sekretarijata Vlade Crne Gore,  koji su ukazali na značaj ostvarivanja odnosa i saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija, oblike i način ostvarivanja ove saradnje na nacionalnom nivou, dokumentima kojima su utvrđene mjere i aktivnosti za jačanje participativne demokratije i izgradnju građanskog društva kod nas, jednog od uslova za ispunjavanje političkih kriterijuma za pristupanje naše države Evropskoj uniji i drugom.

Ana Novaković, izvršna direktorica Centra  za razvoj nevladinih organizacija izvršila je prezentaciju Izvještaja  o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori, ključnim nalazima i preporukama radi ostvarivanja i  razvijanja saradnje lokalnih vlasti sa nevladinim organizacijama, jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih organa, većoj finasijskoj podršci projektima i potrebi stvaranja drugih uslova za rad  nevladinih organizacija na lokalnom nivou.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija su ukazali na konkretne prilike i uslove odvijanja ove sardnje u jedinicama lokalne samouprave, postojećem pravnom i institucionalnom okviru saradnje i budućim aktivnostima koje je potrebno preduzeti na planu jačanja iste.

Na kraju sastanka je dogovoreno da se sačine  jedinstveni zaključci sa svih regionalnih konsultativnih sastanaka i dostave jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama radi upoznavanja i postupanja po istim.

Kategorija: