Dvodnevne radionice na temu „Primjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupravi“
21.12.2014

radionica - Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupraviZajednica opština Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, organizovali su u periodu oktobar-decembar šest dvodnevnih radionica na temu „Primjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u lokalnoj samoupravi“ za sve jedinice lokalne samouprave.

Svaka radionica je bila podijeljena u dvije cjeline.

Prvog dana predstavnici Ministarstva su predstavili reforme u ovoj oblasti od 2008.g. do 2014, sa osvrtom na položaj Crne Gore na listi „Lakoće poslovanja“ Svjetske banke. Učesnici su se upoznali sa važećom zakonskom regulativom, odnosno sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata iz 2014.godine. Poseban osvrt dat je na primjeni principa „jednog šaltera“ i „javnosti i transparentnosti“ u radu lokalnih uprava. Takođe, prezentovani su i Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, kao i Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta, i pri tome je ukazano na novine u odnosu na postojeće pravilnike. Posebno je prezentovan elektronski potpis na tehničkoj dokumentaciji. Na radionici su ukratko prezentovani i tipski modeli Odluka koje su lokalne samouprave bile u obavezi da donesu, shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Tema drugog dana radionice bila je pristupačnost objekata na lokalnom nivou u javnoj upotrebi, licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom. Osim predstavnika sa lokalnog i centralnog nivoa, drugoga dana su prisustvovali i rukovodioci javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom. Cilj ovog dijela radionice je bio da se dobije uvid u stanje prilagođenosti javnih objekata osobama sa invaliditetom i informacija o aktivnostima koje jedinice lokalne samouprave namjeravaju da preduzmu na tom planu. Takođe je ukazano na zakonsku obavezu po kojoj su lokalne uprave bile u obavezi da donesu, Odluku o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Na radionicama je ukupno učestvovalo 162 predstavnika lokalnih samouprava, javnih preduzeća i .ustanova, kao i predstavnika nevladinih organizacija

Kategorija: