Učešće Zajednice opština u Regionalnom projektu „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Evrope“
20.10.2014

New Image20. oktobar 2014. – Zajednica opština Crne Gore uključena je kao partner u sprovođenju Regionalnog projekta „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Evrope“. Glavni cilj projekta je unapređenje kapaciteta komunalnih preduzeća i opština u jugoistočnoj Evropi u efikasnom korišćenju podataka o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu, a samim tim i u boljem planiranju upravljanja otpadom na lokalnim nivou. Projekat sprovodi Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Asocijacija za upravljanje otpadom u Srbiji i Asocijacija javnih komunalnih preduzeća BiH (Aquasan), uz finansijsku podršku ORF MMS (Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga) i SDC-a (Švajcarske agencija za razvoj i saradnju). Partneri na realizaciji projekta su asocijacije lokalnih vlasti, asocijacije komunalnih preduzeća i nacionalne agencija za zaštitu životne sredine iz četiri partnerske države: Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Makedonije i Srbije.

Prvi sastanak projekta održan je od 16. do 17. oktobra ove godine, u Beogradu.

Učesnike je pozdravila  Maja Grizelj, ispred GIZ-a, koja je bila i moderator radionica na sastanku. U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili: Sandi Zulić, direktor Aqasana, Jelena Janevska, menadžer znanja i komunikacija u Sekretarijatu NALAS-a, Goran Vujić, izvršni direktor Asocijacije za upravljanje otpadom u Srbiji i Nebojiša Redžić, šef Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Oni su izrazili uvjerenje da će ovaj projekat imati vidljivo dobre rezultate, posebno kroz realizaciju projekta u 16 pilot opština u regionu.

Goran Vujić, je predstavio prvi radni paket projekta koji se odnosi na metode za prikupljanje podataka i njihovo testiranje u 16 pilot opština, kao i na definisanje kriterijuma za odabir pilot opština u projektu.

Boran Ivanovski, projektni menadžer ispred NALAS-a je prezentovao drugi radni paket koji se odnosi na izgradnju kapaciteta opština i javnih komunalnih preduzeća za djelotvornu upotrebu podataka u 16 pilot opština, kroz unapređenje već postojećih onlajn Modela informacionog sistema za upravljanje čvrstim otpadom (MISKO) i Modela troškva i finansijske analize (MTFA), kao i kroz organizovanje obuka za zaposlene u opštinama i javnim komunalnim preduzećima. Unapređeni kvalitet podataka o otpadu biće osnova za unapređenje instrumenata upravljanja i modela, kroz provjeravanje inputa i autputa. Input podaci potrebni za izradu modela mogu se prikupljati i obrađivati na osnovu metoda izrađenih u okviru projekta, tako da MISKO i MTFA neće biti korišteni samo kao istraživački i pedagoški instrumenti za menadžere, već će takođe obezbjeđivati veći kvalitet situacione analize (autput podaci), kao osnove za unapređenje opštinskog planiranja (pr. planovi upravljanja otpadom, investicioni planovi, prostorni i urbanistički planovi, itd.) i za izgrađivanje uslova za izgradnju uporedne procjene kapaciteta.

Radne pakete 3 i 4, koji se odnose na osnivanje Platforme  za razmjenu i širenje znanja o prikupljanju podataka o otpadu i na primjenu inoviranih metoda za prikupljanje podataka, predstavio je Marijan Dujmović, projektni menadžer ispred Aquasan-a. Platforma za razmjenu i širenje podatka o sakupljanju komunalnog otpada je namijenjena opštinama i javnim preduzećima, njihovim asocijacijama i odgovarajućim mrežama, kao i nacionalnim vlastima četiri partnerske zemlje. Platforma će biti uspostavljena u cilju jačanja kapaciteta pilot opštinama u vezi sa sakupljanjem podataka o komunalnom otpadu putem razmjene najboljih praksi i uporedne procjene kapaciteta. Nadalje, ona će doprinijeti izgradnji međusobnog razumijevanja pristupa podacima o sakupljanju i tretiranju komunalnog otpada, kao i izradi smjernica i promovisanju prenosa znanja i bratimljenja na lokalnom nivou. U samom procesu biće prepoznate opštine iz jugostočne Evrope i EU koje imaju dobre prakse u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. One će takođe biti pozvane da daju doprinos projektnim aktivnostima. Usluge i podršku koju pruža Platforma razmjene biće dizajnirani od strane projektnih partnera na čelu sa Aquasan-om.

Učešće regulatornih i nacionalnih vlasti nadležnih za politike upravljanja otpadom dovešće do podsticanja primjene metoda o sakupljanju podataka na nacionalnom nivou. U tom pogledu, pod-projekat će pružiti konsultantsku podršku nacionalnim vlastima.

Zajednicu opština Crne Gore na prvom sastanku predstavljali su Ivana Lalević, samostalni savjetnik za odnose sa javnošću i izdavačku djelatnost u Sekretarijatu Zajednice i Danijela Đurović, član NALAS-ove Radne grupe za upravljanje otpadom.

Učesnici su, kroz radne grupe, razmatrali navedene radne pakete i predložili kriterijume za odabir po 4 pilot opštine u svakoj državi u kojima će se realizovati projektne aktivnosti. Takođe,  predloženi su modeli Platforme koja će znanja i iskustva stečena kroz ovaj projekat učiniti prisupačnim svim zainteresovanim stranama.  Asocijacije lokalnih samouprava će uputiti poziv svojim članicama da se prijave za učešće u ovom projektu.